Lean Six Sigma – Yellow Belt

Akreditovaný vzdelávací program

Seminár je zameraný obsahovo pre kvalifikačnú úroveň Yellow Belt v rámci komplexného programu  Lean Six Sigma. Modul Yellow Belt (Žltý opasok, celosvetovo zaužívaný názov vytvorený spoločnosťou Motorola v USA) predstavuje základnú úroveň znalostí a zručností v rámci konceptu Lean Six Sigma. Obsahový profil seminára je doplnený ukážkami aplikácie Lean Six Sigma problematiky a jej výsledkov v priemyselných podnikoch a v službách.

Odporúčame

Cieľová skupina

Lídri a supervízori výrobných, produktových a procesných tímov, členovia projektových tímov zlepšovania, pracovníci priemyselných firiem a organizácií poskytujúcich služby.

Požiadavky na účastníka

Pre absolvovanie programu sa nevyžadujú ďalšie špecifické požiadavky.

Odporúčaný rozsah

2 dni

Obtiažnosť

Základná úroveň znalostí v problematike Lean Six Sigma.

Cieľ

Cieľom programu Yellow Belt je poskytnúť účastníkom základné poznatky o význame a spôsobe využívania problematiky Lean Six Sigma a jej vybraných nástrojov.

PROGRAM

1. DEŇ

Úvod do Six Sigma

 • Six Sigma koncept – princípy, využitie, porovnanie konceptov Six Sigma a Lean
 • Možnosti riešenia problémov vo firme pomocou LSS
 • Typy problémov vo firme pre nasadenie Six Sigma
 • Six Sigma DMAIC – metodológia riešenia projektov
  • Postup aplikácie DMAIC, využitie jednotlivých metód LSS
 • Six Sigma hierarchická štruktúra a projektové riadenie
  • Zodpovednosti a kompetencie jednotlivých úrovní
   • Yellow Belts, Green Belts, Black Belts, Master Black Belts
   • Úloha Yellow Belts v programe Six Sigma
  • Six Sigma projektová dokumentácia
  • Six Sigma vyhodnocovanie projektov
 • Rámcový postup implementácie Six Sigma v podniku
 • Ukážky riešených Six Sigma projektov z priemyselných podnikov a služieb

2. DEŇ

Metódy a nástroje pre Yellow Belts

 • Definovanie požiadaviek zákazníka – VOC/CTQ a VOB/CTB
 • Popis procesu SIPOC
 • Definovanie projektového zadania
 • Štatistika v Six Sigma
  • Základne členenie dát (spojité / diskrétne)
  • Základné pravidlá zberu a vyhodnocovania údajov
  • Základné štatistické ukazovatele a indexy spôsobilosti
 • Jednoduché metódy analýzy príčin
  • Vybrané nástroje riadenia kvality
   • Zo zoznamu 7 starých a 7 nových nástrojov kvality
 • Algoritmus zlepšovania a hľadania riešení
 • Štandardizácia a vizualizácia
 • Aplikácia preberaných nástrojov na účastníkmi vybraný problém
 • Definovanie krokov pre vyriešenie prideleného problému

Akreditovaný vzdelávací program

Certifikovaný program Lean Six Sigma Green Belts je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy a výskumu Slovenskej repubilky. 

Číslo akreditovaného vzdelávacieho programu: 3621/2019/23/1

Výstupný profil absolventa

Základnou charakteristikou absolventa tohto programu je schopnosť byť pripravený aktívne participovať na projekte Lean Six Sigma. Po absolvovaní bude účastník schopný správne využívať základné nástroje riešenia problémov a aktívne riešiť pridelené problémy a úlohy v rámci projektového tímu LSS, alebo operatívne prideleného problému v rámci svojich kompetencií.

Časté otázky

Neváhajte nás kontaktovať. Radi vám zodpovieme vaše otázky.

Je seminár vhodný aj pre zamestnancov v administratíve?
Program je vhodný pre všetkých pracovníkov firmy, bez rozdielu pracovného zaradenia.
Kde sa bude konať seminár?
Seminár je možné realizovať priamo u vás v spoločnosti, alebo v našich priestoroch v Žiline.
Je súčasťou seminára aj osvedčenie alebo certifikát?
Absolvent seminára na konci tréningu obdrží osvedčenie o úspešnom absolvovaní tréningu. V prípade certifikovaných programov získa akreditovaný certifikát.

Lektor

Peter Kormanec

Kontaktujte nás

+421 905 307 063 info@4industry.consulting Legionárska 221/1, 010 01 Žilina