SME KONZULTAČNÁ SPOLOČNOSŤ ZAMERANÁ NA OBLASŤ PRIEMYSELNÉHO INŽINIERSTVA

ZVYŠUJTE VÝKONNOSŤ VÁŠHO BIZNISU S ROZUMOM

Novinky

Praktické normovanie spotreby času

Termín: 28. – 29. 5. 2024

Toyota KATA - Basic 2 dňový tréning

Termín: 25. – 26. 9. 202.

Toyota KATA - Inovatívny prístup v zlepšovaní procesov

Termín: Október 2024 – Marec 2025

Lean Summit Czechoslovakia 2024

4industry consulting – Summit Gold Sponsor

Lean Summit Czechoslovakia 2024

2 prednášky 4industry a doprevádzanie počas Gemba walk

Tréning

LOTO LockOut TagOut

Referencia tréning

Analýza koreňových príčin

Referencia projekt

Mapovanie hodnotového toku

Články

Podpora zavádzania programu LOTO – LockOut TagOut

Články

Rozhovor na tému trendov v údržbe zariadení

Odber noviniek

Our Consulting Services

V čom Vám vieme pomôcť?

Náš tím je pripravený analyzovať súčasný stav na úrovni podniku, prevádzky alebo pracoviska. Identifikovať úzke miesta a problémové oblasti. Navrhnúť pilotné projekty zmeny, stanoviť merateľné ciele spolupráce. Podľa požiadaviek vytvoriť jeden tím a spoločne realizovať navrhované kroky.

1. ROZVOJ A PRODUKTIVITA ZAMESTNANCOV

 • Ergonomické projektovanie pracoviska
 • Normovanie práce metodikou REFA
 • Časové štúdie
 • Normovanie práce metodikou MTM/MOST
 • Optimalizácia výkonnosti pracovníkov
 • Kapacitné plánovanie pracovníkov
 • Tvorba podnikových normatívov
 • Leadership a rozvoj kultúry
 • TOYOTA KATA koučing – systématický rozvoj
 • Shop Floor Management

2. EFEKTÍVNOSŤ ZARIADENÍ A AUTOMATIZÁCIA

 • OEE metodika zlepšovania
 • OEE implementácia zberu dát
 • SMED – rýchle pretypovanie zariadení
 • TPM – produktívna údržba
 • TFM – total fluid management
 • LOTO – bezpečnosť zariadení
 • Automatizácia a robotika
 • JIDOKA / implementácia prvkov autonómnosti na zariadení

3. KVALITA PRODUKTU

 • SIX SIGMA stabilita vyrábanej kvality
 • QFD návrh produktu v zmysle požiadaviek zákazníka
 • Riadenie dodávateľov a kontrola vstupnej kvality
 • POKA-YOKE zabudovanie kvality do výroby
 • JIDOKA – návrh konceptu autonómnosti
 • FMEA prevencia a riadenie rizika
 • SPC štatistické riadenie kvality
 • PDCA / QRQC krúžky zlepšovania kvality
 • IATF 16949 tréningy a certifikačné audity

4. ZOSÚLADENIE TOKU A  PRIESTORU

 • VSM – mapovanie toku hodnôt
 • Optimalizácia internej logistiky (milkrun, kanban)
 • Návrh a rozmiestnenie výrobnej dispozície – layout
 • Optimalizácia layoutu – podnik, útvar, proces
 • Optimalizácia priebežnej doby spracovania zákazky
 • Hodnotenie parametrov pracovného prostredia (hlučnosť, klimatické podmienky, prašnosť …)
 • 5S – štandardizácia pracoviska
 • Vizualizácia a priestorové značenie

 

Get Started

Začnime spolu

OSOBNÉ STRETNUTIE

Na základe prvého kontaktu sme pripravení na osobné stretnutie, ktorého cieľom je pochopenie Vašich potrieb, vrátane firemného prostredia. Spoločne tak vieme vytvoriť zadanie pre spoluprácu.

NÁVRH MODELU SPOLUPRÁCE

Na základe zadania a našich skúseností pripravíme pre Vás najvhodnejší model spolupráce s cieľom naplniť Vaše očakávania. 

REALIZAČNÁ FÁZA

Po odsúhlasení modelu spolupráce s jasnými cieľmi zrealizujeme zadanie v zmysle dohodnutého harmonogramu. 

VYHODNOTENIE SPOLUPRÁCE

Každá spolupráca končí transparentným výpočtom prínosov a návratnosti realizovaného projektu. Sme presvedčení, že toto je férový spôsob vzájomnej spolupráce a budovanie partnerstva.

WHAT DO WE BEST

Čo ovládame najlepšie

Projektový manažér

Náš tím je pripravený prevziať zodpovednosť za realizáciu a výsledky projektu.

LEKTOR

Tréning plný inšpirácií, praktických ukážok, cvičení a zaujímavej diskusie. Aj takto vyzerá deň s našim lektorom.

KOUČ

Podporujeme hľadanie individuálnych riešení a rozvoja schopností človeka a tímu.

MENTOR

Dlhoročnými skúsenosťami Vám vieme poskytnúť potrebnú podporu, vedenie a objektívny pohľad. Spoločne tak vieme dosiahnúť požadovaný úspech.

INTERIM MANAŽÉR

Vieme byť dočasne súčasťou Vášho interného tímu a pomôcť Vám naplniť vytýčené ciele dennou spoluúčasťou.

partner

Budujeme partnerstvá a prepájame firmy. Naša rola je nezávislý systémový integrátor.

our RESULTs

V realizovaných projektoch sme dosiahli

Zvýšenie produktivity

+21%

Zvýšenie OEE

+12%

Zvýšenie kvality

+8%

Úspora plochy

-26%

OUR PARTNERS

Naši partneri

Nasi partneri

REFERENCES

Referencie

„Spätná väzba pri sérii workshopov na tému „Budovanie vlastného systému projektového manažmentu s podtémou Identifikácia problémov a ich riešenie“

Dobrý deň pán Bače,  stretnutie bolo nad moje očakávania, bolo vážne skvelé. Myslím, že aj chalanom sa nakoniec páčilo i keď boli voči tomu skeptickí a pravdu povediac som sa bála či vôbec prídu….:)  Myslím, že sa tak otvárajú mysle a začínajú postupne zmeny, ktoré vidím ako nutné, lebo bez systému a procesov sa nedá rásť a pracovať (aj mne samej sa horšie pracuje, lebo som bola zvyknutá na systém 🙂 ). Zároveň som sa aj ja naučila pár dobrých vecí. Určite budem za to aby spolupráca s Vami pokračovala aj naďalej, vidím to ako nutnosť.  Chcem sa spýtať, aké stretnutie by ste navrhovali vy? Kde vidíte najväčší problém, ktorý potrebujeme riešiť?  Verím, že nabudúce sa vidíme naživo. 🙂 

Koordinátorka riadenia zmien. Spoločnosť, ktorá poskytuje zákaznícky orientované riešenia v oblasti priemyselnej automatizácie a Industry 4.0.

„Tému tímovej spolupráce vidím v rámci súboru školení určených pre servisných technikov spoločnosti ako jednu z najdôležitejších. Nakoľko oddelenie servisu sa za krátke obdobie viac ako zdvojnásobilo, prirodzene dochádzalo k nedorozumeniam medzi pracovne staršími a novo nastúpenými zamestnancami. Opätovne vysoko hodnotím pripravenosť a odbornú zdatnosť školiteľky v problematike. Vysoko pozitívne hodnotím, že školiteľka v porovnaní s predchádzajúcim školením zvolila ešte vyššiu mieru zapájania kolektívu do školenia a to formou kolektívnych úloh. S odstupom pár týždňov od absolvovania tohto školenia môžem konštatovať, že konfliktné situácie už nie sú na dennom poriadku, naopak napätie v kolektíve opadlo a výrazne sa zlepšila atmosféra.“

Vedúci oddelenia servisu, Obchodná, servisná a výrobná spoločnosť zaoberajúca sa stlačeným vzduchom, výrobou náhradných dielov.

„Školiteľka striedaním teoretických poznatkov s konkrétnymi príkladmi a zapájaním servisných technikov do modelových situácií vzbudila u zúčastnených záujem, čo bolo z môjho pohľadu najdôležitejším prvkom školenia. Nakoľko technici takmer denne prichádzajú do kontaktu so zástupcami finálneho zákazníka bolo veľmi dôležité zdôrazniť potrebu empatie a zásad komunikácie so zákazníkom. Taktiež kladne hodnotím precízne vysvetlenie potreby pýtania si spätnej väzby resp. v akých prípadoch nie je vhodné si ju vypýtať. Školenie komunikácie a komunikačných zručností určené pre servisných technikov spoločnosti hodnotím pozitívne a verím, že táto skutočnosť ich ako i celú našu spoločnosť posunie v očiach zákazníka o kúsok vpred.“

Vedúci oddelenia servisu, Obchodná, servisná a výrobná spoločnosť zaoberajúca sa stlačeným vzduchom, výrobou náhradných dielov.

„Potvrdenie dosiahnutých výsledkov zo strany spoločnosti:
– porozumenie metodiky analýzy koreňových príčin,
– prehľad používaných nástrojov pre určovaní koreňových príčin, 
– objasnenie praktických skúseností z reálnych situácií.“

Certifikačná spoločnosť IATF 16 949, ISO 9001, VDA 6.x, IRIS a ďalšie

„Výsledok analýzy provozu CNC splnil zadání a cíl projektu, který byl na začátku definován. Záverečná prezentace obsahovala detailní snímky předem definovaných pracovišť, následně i analýzu používané metodiky SMED a také potenciály. Prezentaci považuji za efektívní podklad, nástroj pro využití k dalšímu zlepšování a rozvoji CNC provozu.“

Vedoucí provozu CNC.

„Môžeme potvrdiť prínos workshopu pri realizácii zlepšovacích aktivít ako Mapovanie Toku hodnôt v rámci zavádzania nášho nového závodu a týmto naplniť požiadavku Jaguár Land Rover. Daná aktivita taktiež pomohla pracovníkom jednotlivých oddelení zvýšiť svoju kvalifikáciu a aktívne riešiť plytvanie v rámci dodávateľského reťazca.“

Plant Manager výrobného závodu, automobilový priemysel.

„Spolupráca s firmou 4industry bola na vysokej profesionálnej úrovni. Všetci, ktorí sa tohoto auditu zúčastnili ocenili dlhoročné skúsenosti auditujúcich. Na základe auditu a odporúčaní z neho vyplývajúcich sme sa dohodli aj na ďalšej spolupráci. Veríme, že s pomocou firmy 4industry consulting sa nám podarí zaviesť systém údržby a efektívnejšie vykonávať údržbárske činnosti.“

Riaditeľ výrobného závodu, textilný priemysel.

„Školenie „Rámcový prehľad normy IATF 16949 bolo pripravené a odškolené na vynikajúcej úrovni, malo správnu mieru dynamiky, hĺbky a informovanosti. Školenie nám pomohlo zorientovať sa v problematike normy, požiadavkách auditov a celkovom význame normy pre všetky úseky spoločnosti. Obzvlášť vysoko si ceníme celkový prístup, konkrétne ústretovosť a autentický záujem spoločnosti 4industry consulting, s.r.o. o náš rast a zlepšovanie našich procesov.“

Plant manager výrobného závodu, automotive.

„Spolupráca so spoločnosťou bola na vysokej úrovni, spoločnosť postupovala podľa dohodnutých podmienok, zistené výsledky boli odprezentované na stretnutí, projekt splnil naše očakávania.“

HR manažér, potravinársky priemysel.

„Analýza splnila účel, boli definované slabé a silné stránky, potenciál a možnosti zvýšenia efektivity a produktivity vybraného procesu.“

Riaditeľ a konateľ spoločnosti, služby.

„Keď som Romana oslovila na margo článku, v ktorom som sa dočítala o tom, že ak rozum jedného človeka váži 1,4 kg, tak váha mozgu našej firmy je počet zamestnancov x 1,4 kg, tak som ho okamžite oslovila. Vystihol totiž podstatu môjho osobného presvedčenia, že moderné firmy sú učiace sa organizácie, v ktorých sú jednotlivci prepojení tak, aby tvorili jeden celok. Keďže sme vo finále transformácie našej jazykovej školy na takýto moderný typ organizácie, tak som ho požiadala o jeho konzultácie, aby mi pomohol „doťuknúť“ nastavenie v rodiacom sa kľúčovom tíme. Za pár dní sa nám podarilo naštartovať tím a otvoriť priestor pre inovatívne nápady našich lektorov, ktorí sa modernizujú do svojho nového nastavenia. Roman je vnímavý, pohotový, rozhľadený a veľmi empatický človek, ktorý dokáže jasne a zreteľne pomenovať skutočnosť. Jeho vklad do Harmony týchto dní je veľmi vzácny a mám za to, že jeho služby budeme radi využívať i v budúcnosti. Stelesňuje pre mňa model moderného manažéra, ktorý v sebe vyvažuje kľúčové kompetencie úspešného riadenia. „

Majiteľka a konateľka spoločnosti, služby.

Kontaktujte nás

+421 905 307 063 info@4industry.consulting

Legionárska 221/1, 010 01 Žilina