Naše produkty

zvýšenie produktivity pracovníkov

V poslednej dobe je čoraz väčší tlak na automatizáciu, ktorá znižuje potrebu priamej ľudskej práce. Nejaký čas to však ešte potrvá, kým sa nám podarí automatizovať dnes bežné montážne či výrobné operácie a veľké množstvo činností sa ani nepodarí nahradiť robotom či iným stojom. Preto je a aj do budúcna bude človek dôležitou súčasťou výrobného procesu. Procesu od ktorého požadujeme aby bol produktívny a súčasne bezpečný.

Labour productivity

Pre zvýšenie  produktivity pracovníkov ponúkame

ERGONOMICKÉ PROJEKTOVANIE PRACOVISKA

PROJEKTY ZVÝŠENIA PRODUKTIVITY 

NORMOVANIE PRÁCE METODIKOU REFA

NORMOVANIE PRÁCE METÓDAMI VOPRED URČENÝCH ČASOV 

Ergonomické projektovanie pracoviska

Pri zvyšovaní produktivity je dôležité realizovať opatrenia vo vzťahu na človeka. Je dôležité pri projektovaní zmien mysliť na pracovnú polohu, pracovný priestor, vhodné náradie a minimalizovať fyzické či psychické zaťaženie. Štúdie ukazujú, že ak firma má snahu a úsilie o zlepšenie zdravia a bezpečnosť pri práci, zamestnanec nepociťuje únavu a nepohodlie, môže dôjsť k zníženiu fluktuácie, zníženiu absencií, zlepšeniu disciplíny a zvýšeniu zapojenia zamestnancov do následných zmien.

PROJEKTY ZVÝŠenia produktivity

Definovať spôsob ako zvýšiť výkon, znížiť prácnosť, znížiť počet pracovníkov, vybalancovať linku, optimalizovať montážnu bunku sú očakávania, na ktoré sa snažime odpovedať pri týchto analýzach. Ak ste skúšali zvýšiť produktivitu no bez výraznych výsledkov, či hľadáte nezávislý pohľad, je tento produkt vhodný pre Vás.

Normovanie práce metodikou REFA

Objektívne normovanie práce je nevyhnutnou súčasťou kapacitného plánovania, kalkulácie výrobkov a odmeňovania. Existujú rôzne spôsoby stanovenia noriem. Môžu byť prebrané od materskej spoločnosti, odhadnuté na základe skúseností, určené na základe výkonov alebo určená pomocou normatívu. Kvalita procesu normovania je meraná objektívnosťou noriem, vhodnosťou metodiky, spôsobom určenia prirážok a stupňom aktualizácie. Všetky tieto parametre dokážeme posúdiť resp. zadefinovať aj na Vaše podmienky.

Normovanie práce metodikou vopred určených časov

Kontaktujte nás

+421 905 307 063 info@4industry.consulting Legionárska 221/1, 010 01 Žilina