Naše produkty

Priestor

 

Efektívne využívanie výrobného aj iného priestoru vo firme je dôležitým parametrom, ktorý sa firmy snažia zlepšovať.  Projekty optimalizácie layoutu patria k strategickým zmenám, ktoré si vyžadujú komplexné posúdenie materiálových tokov, úzkych miest, internej logistiky a skladov. Cieľom projektov v tejto oblasti je predovšetkým znížovanie priebežnej doby výroby.

Priestor

Pre optimalizáciu výrobného priestoru a materiálového toku ponúkame

ANALÝZA A OPTIMALIZÁCIA INTERNEJ LOGISTIKY

ANALÝZA A OPTIMALIZÁCIA LAYOUTU VO VÝROBE A MONTÁŽI

ANALÝZA TOKU HODNÔT A OPTIMALIZÁCIA PRIEBEŽNEJ DOBY VÝROBY

PROJEKTOVANIE PRACOVÍSK A 5S

ANALÝZA A OPTIMALIZÁCIA INTERNEJ LOGISTIKY

Pri zvyšovaní produktivity vo výrobe a montáži v mnohých prípadoch narazíme na nefunkčnú internú logisitku, ktorá spôsobuje mnoho prestojov. Po analýze súčasného stavu fungovania Vašej logistiky navrhneme možné kroky pre zvýšenie dostupnosti dielov v mieste spotreby, definujeme potrebný počet logistických pracovníkov a spotrebu času pre vykonávanie jednotlivých úkonov. Súčasťou internej logistiky je aj návrh milk run okruhov, návrhy supermarketov a kanbanu.

Optimalizácia layout vo výrobe a montáži

Projekty optimalizácie layoutu patria k zložitých, finančne náročným a strategickým krokom, ktoré si vyžadujú poctivú prípravu a zváženie blízkej aj vzdialenejšej budúcnosti. Realizovali sme viacero projektov, ktorých súčasťou bol komplexný návrh výrobných a montážnych priestorov, rozmiestnenie strojných zariadení, obslužných priestorov, uličiek aj skladových priestorov. Ciele projektu sú zamerané na zníženie materiálových tokov, úsporu celkovej plochy, vytvorenie priestoru pre novú výrobu a pod.

Analýza toku hodnôt a Optimalizácia priebežnej doby výroby

Metodika Value Stream Mapping (VSM) sa používa pre získanie celkového pohľadu na materiálový a informačný TOK. Tok je hlavným prvkom LEANU, pretože jeho primárnou úlohou je dostať hodnotu k zákazníkovi bez zbytočných strát a prerušení. Na vybranom výrobku zmapujeme súčasný stav a vytvoríme tak komplexný pohľad na výrobok od vstupu materiálu do firmy až po výstup hotového výrobku. Následne je dôležité diskutovať o možnostiach optimalizácie materiálového aj informačného toku, definovaní potrebných krokov nutných pre dosiahnutie skrátenia priebežnej doby výroby.

PROJEKTOVANIE PRACOVÍSK A 5S

Metodika 5S je základným nástrojom pre elimináciu plytvania na akomkoľvek pracovisku. Detailný pohľad na vykonávaný proces nám umožní zadefinovať a usporiadať výrobné, montážne ale aj servisné pracovisko s využitím len nevyhnutného priestoru, využitím len potrebných vecí, pracovisko bezpečné, prehľadné, kultúrne, ergonomické a hlavne produktívne.

Kontaktujte nás

+421 905 307 063 info@4industry.consulting Legionárska 221/1, 010 01 Žilina