naše produkty

produkt

Perfektný produkt predstavuje bezchybné splnenie špecifikácií, ktoré zákazník od neho očakáva,  ktorý zároveň napĺňa potreby zákazníka a prináša mu radosť z jeho používania. Perfektný produkt dostáva zákazník vždy v očakávanom čase, v adekvátnej cene a s dodatočnou pridanou hodnotou, ktorú zákazník nečakal, ale je ňou milo prekvapený.

produkt

Pre optimalizáciu produktu ponúkame

TRANSFORMÁCIA POŽIADAVIEK ZÁKAZNÍKA DO NÁVRHU VÝROBKU – QFD

 

ZNIŽOVANIE NÁKLADOV NA PRODUKT – DESIGN TO COST

 

RIADENIE DODÁVATEĽOV A KONTROLA VSTUPNEJ KVALITY

 

ZABUDOVANIE KVALITY DO PROCESOV VÝROBY – POKA YOKE

 

KVALITA VÝROBY PRODUKTOV ELIMINÁCIOU VARIABILITY V PROCESOCH – SIX SIGMA

 

PREVENCIA, RIADENIE NEZHÔD A TRVALÉ ZLEPŠOVANIE – PDCA KRÚŽKY A QRQC

 

PREVENCIA A RIADENIE RIZIKA – FMEA

TRANSFORMÁCIA POŽIADAVIEK ZÁKAZNÍKA DO NÁVRHU produktu - QFD

Metodika predstavuje v etapách vývoja produktu systém plánovania a komunikácie, s pomocou ktorého sú koordinované všetky zdroje v podniku. Cieľom je, aby boli vyvíjané, vyrábané a na trh dodávané také výrobky, aké očakáva zákazník a aby sa tým zvýšila konkurencie schopnosť podniku a jeho postavenie na trhu.

riadenie dodávateľov a kontrola vstupnej kvality

Hlavným cieľom procesu nakupovania dielov u odberateľa je zaistenie stabilnej kvality produktovdodávok v požadovaných termínoch a cene tak, aby bolo následne možné znížiť u odberateľa rozsah vykonávania vstupnej kontroly.

ZABUDOVANIE KVALITY DO PROCESOV VÝROBY - POKA YOKE

Cieľom každého štíhleho výrobného systému je minimalizácia objemu kontrolných činností a ľudských kapacít s tým súvisiacich. Blbuvzdorné prvky (POKA YOKE) tvoria jednoduchý, ale účinný systém, ktorý núti každý prvok výrobného systému vrátane človeka vykonať konkrétnu operáciu vždy len bezchybne.

KVALITA VÝROBY PRODUKTOV ELIMINÁCIOU VARIABILITY V PROCESOCH - Six sigma

Six Sigma je ucelený manažérsky nástroj zameraný na elimináciu variability vo všetkých podnikových procesoch. Základom Six Sigma je detailná znalosť požiadaviek zákazníkov, disciplinované používanie faktov a objektívnych údajov, štatistické analýzy a neustále úsilie zamerané na optimalizáciu podnikateľských procesov.

PREVENCIA, RIADENIE NEZHÔD a trvalé zlepšovanie - PDCA KRÚŽKY A QRQC

Metodika rýchlej reakcie (Quick Response) pri riadení (ne)kvality, použitím ktorej je možné štruktúrovaným prístupom zaznamenať, analyzovať a optimalizovať rôzne dôležité vplyvy vyvolávajúce problémové situácie v procesoch výroby, kvality, logistiky a pod.

prevencia a riadenie rizika - FMEA

Analytická metóda, ktorej použitím je možné zabrániť, poprípade zmierniť riziká, ktoré vznikajú v celom životnom cykle produktu – od vývoja výrobku, jeho konštrukcie, cez prípravu technológie výroby až po samotnú výrobu a používanie produktu.

z nášho projektu, napísali sme…

Toolbox 5 + 5 kľučových nástrojov Six Sigma

Ktoré nástroje Six Sigma konceptu považujete za najdôležitejšie? Existuje nejaký rebríček, prípadne poradie metód zaručujúcich dosiahnutie očakávaného výsledku?

Zrejme neexistuje univerzálna odpoveď. Napriek tomu, na základe skúseností a opakovanej aplikácie rôznych nástrojov, na rôzne okruhy problémov, v rôznom prostredí, možno ponúknuť Toolbox 5+5 kľúčových nástrojov Six Sigma.

Kontaktujte nás

+421 905 307 063 info@4industry.consulting Legionárska 221/1, 010 01 Žilina