NAŠE PRODUTKY

VÝROBNÉ ZARIADENIE

Efektívne výrobné zariadenie musí byť schopné prekonávať technické aj morálne zastaranie, bez výrazného dopadu na prevádzkovú produktivitu. Zariadenie musí dlhodobo vykazovať bezporuchový chod s vyprodukovaním minimálneho množstva nepodarkov. Nevyhnutným predpokladom flexibility a plnenia zákazníckych požiadaviek je implementácia prvkov, ktoré pomôžu minimalizovať časy prestavenia zariadenia a jeho dolaďovania v rámci výrobného procesu.

vÝROBNÉ ZARIADENIE

Pre optimalizáciu výrobného zariadenia ponúkame

CELKOVÁ EFEKTIVITA ZARIADENIA  METODIKA PRE ZLEPŠOVANIE

CELKOVÁ EFEKTIVITA ZARIADENIA  AUTOMATIZOVANÝ ZBER DÁT

SKRACOVANIE ČASOV NASTAVOVANIA – SMED

IMPLEMENTÁCIA PRVKOV AUTOMATIZÁCIE A ROBOTIKY

IMPLEMENTÁCIA PRVKOV AUTONÓMNOSTI STROJOV –JIDOKA

ÚDRŽBA A STAROSTLIVOSŤ O VÝROBNÉ ZARIADENIA – TPM

BEZPEČNOSŤ PRÁCE ČLOVEKA PRI KONTAKTE SO STROJOM – LOTO

CELKOVÁ EFEKTIVITA ZARIADENIA - CEZ / OEE Metodika pre zlepšovanie ukazovateľa

Koeficient CEZ predstavuje percentuálny ukazovateľ efektívnosti využitia zariadenia vo väzbe na pracovnú zmenu resp. pracovný deň. Vďaka možnosti rozboru ukazovateľa na  parciálne zložky, je možné účelovo a systematicky zlepšovať výkonnosť zariadenia v relatívne krátkom čase.

CELKOVÁ EFEKTIVITA ZARIADENIA - CEZ / OEE IMPLEMENTÁCIA AUTOMATIZOVANÉHO ZBERU DÁT

Zaznamenávanie údajov o výkone kľúčových zariadení manuálnym zápisom na papier a do tabuliek MS Excel pracovníkmi vytvára reálny predpoklad skreslenia skutočnosti. Ponúkame zber dát bez zásahu obsluhy, automaticky a v reálnom čase.

SKRACOVANIE ČASOV NASTAVOVANIA - SMED

Potreba rýchleho prezriadenia výrobného zariadenia je jedným z kľúčových predpokladov pre implementáciu konceptu štíhleho výrobného systému. Pri súčasnom raste variantnosti vyrábaných výrobkov a znižovania výrobných dávok je metóda SMED nevyhnutným východiskom pre zvyšovanie produktivity práce a efektivity zariadení.

IMPLEMENTÁCIA PRVKOV AUTOMATIZÁCIE A ROBOTIKY

V dnešnej dobe je automatizácia a robotizácia dôležitou súčasťou optimalizácie akéhokoľvek procesu. Automatizácia opakujúcich sa pohybov a úkonov je dôležitých prvkom znižovania prácnosti, zlepšovania stability a umožní presunúť prácu človeka na zložitejšie úkony. V našich projektoch hľadáme možnosti nasadenia automatizácie a kolaboratívnej robotiky  tak, aby to malo ekonomických zmysel a zapadlo to do celkového konceptu výroby. S využitím partnerov navrhujeme koplexné riešenie od návrhu až po realizáciu.

IMPLEMENTÁCIA PRVKOV AUTONÓMNOSTI STROJOV -JIDOKA

Koncept JIDOKA vzájomne a účelovo prepája inteligenciu človeka – operátora a opakovaných rutinných úkonov – stroja. Výsledkom je opakovaná práca stroja, vybaveného umelou inteligenciou, ktorá dokáže identifikovať potenciálnu chybu na výrobku, výrobu následne zastaviť a automaticky korigovať stroj do režimu štandardnej produkcie bez vzniku nepodarkov.

ÚDRŽBA A STAROSTLIVOSŤ O VÝROBNÉ ZARIADENIA - TPM

TPM reprezentuje celosvetovo osvedčený prístup systematickej starostlivosti o výrobné zariadenia. Kombinuje všetky nevyhnutné technické, kontrolné a riadiace aktivity pracovníkov údržby a obsluhy stroja s cieľom maximalizácie bezporuchového chodu zariadenia. V prípade identifikácie poruchového režimu stroja, kladie požiadavky na rýchlu a odbornú realizáciu opravy.

BEZPEČNOSŤ PRÁCE ČLOVEKA PRI KONTAKTE SO STROJOM - LOTO

Koncept LOTO reprezentuje aktívny prístup k zvyšovaniu bezpečnosti práce človeka na stroji. Cieľom je preventívne zabrániť vzniku pracovného úrazu pri vykonávaní činností údržby a nastavovania, pričom sa do úvahy berie možné riziko vzniku nehodovej udalosti a jej následku.

Kontaktujte nás

+421 905 307 063 info@4industry.consulting Legionárska 221/1, 010 01 Žilina