trainings

Tréningy pripravené pre vás

Najlepšia cesta ako realizovať zmenu je zamerať sa na ľudí. Sme pripravení spoločne s Vami definovať ciele rozvoja, navrhnúť Vám konkrétne témy a spôsob ich realizácie. Obsah tréningov flexibilne prispôsobíme Vašim špecifickým požiadavkám.

Filtrovanie

Lean Six Sigma - Yellow Belt

Seminár je zameraný obsahovo pre kvalifikačnú úroveň Yellow Belt v rámci komplexného programu Lean Six Sigma.

Tréning Minitab - štatistické metódy a nástroje v DMAIC

Seminár poskytuje účastníkom praktický návod ako zvládnuť zber a analýzu údajov, interpretáciu získaných výsledkov v prostredí najpoužívanejšieho štatistického software Minitab.

Samoštúdium - práca v Minitab a štatistické metódy formou manuálu

Manuál predstavuje spôsob zadania konkrétnej štatistickej procedúry vo forme vizuálneho náhľadu, numerickú a grafickú časť výsledkov procedúry a tiež interpretáciu získaných výsledkov formu stručného komentára.

Praktické normovanie

Seminár poskytuje účastníkom praktický návod ako vo firme realizovať proces normovania práce, ktorý je základom pre správne výpočet a meranie produktivity. Tento proces má byť systematicky postavený použitím platnej metodiky pre tvorbu a konštrukciu noriem.

Koncepčný prístup k riadeniu kvality produktu

Seminár sumarizuje techniky a nástroje na podporu kreatívneho myslenia. Zameriava sa na dve skupiny techník – na identifikáciu inovačnej myšlienky a na jej hodnotenie.

Systém údržby výrobných zariadení

Seminár je zameraný obsahovo na podporu tvorby a zlepšovania systému zameraného na spoľahlivosť strojov a zariadení v priemyselnom podniku. Dôležitou súčasťou návrhu a udržiavania systému údržby sú ekonomické a bezpečnostné kritériá. 

Riadenie výkonu – vedenie a motivácia pracovníkov

Praktický rozvojový tréning zručností lídra s primárnym zameraním na kompetencie: stimulovanie výkonu pracovníkov, využívanie celého spektra motivačných postupov adekvátne situácii a individualite pracovníka, primerané používanie štýlov vedenia pracovníkov

Riadenie konfliktu a odporu k zmene

Praktický rozvojový tréning zručností lídra s primárnym zameraním na kompetencie: orientácia v konfliktnej situácii, identifikovanie jadra konfliktu a primeraného postupu, konštruktívne riešenie konfliktov, zvládanie odporu k zmene

FMEA a 8D

Účastnici sa oboznámia s metodikou FMEA a 8D reportami. Na praktických príkladoch si budú vedieť overiť svoju schopnosť tvorby opatrení s cieľom zníženia rizika zlyhania procesu. Druhý deň sa zoznámia s postupmi a nástrojmi na efektívne riešenie problémov a ich reportovanie v súlade s metodikou 8D.

Prezentačné zručnosti

Spoznajte seba a Vaše schopnosti zaujať prezentáciou. Získajte spätnú väzbu od lektora a skupiny. Počas praktického tréningu sa naučíte postupy prípravy viacerých typov prezentácií, vyskúšate pracovať s trémov a zvládať náročné situácie, ktoré Vám pripravíme spolu s ďalšími účastníkmi.

Ucelené programy vzdelávania pre 3D tlač (aditívne technológie)

Urobte prvý krok smerom k aditívnym technológiám. Spolu s našim partnerom Stepanek3D sme pripravili sériu ucelených školení aby sme Vám mohli pomôcť zorientovať sa v aktuálnej problematike aditívnej výroby (3D tlače).

Toyota KATA inovatívny prístup v zlepšovaní procesov

Praktický tréning plný simulačných hier a prípadových štúdií na pochopenie inovatívneho prístupu tvorby novej kultúry zlepšovania procesov. Zameraný na dosahovanie stanovených cieľov mimo komfortnej zóny. Už počas 2 dňového tréningu získate plno námetov, pohľadov, inšpirácii pre rozvoj vášho vlastného systému rozvoja koučov a zlepšovateľov.

Kick off Six Sigma - Implementácia a výber projektov

Seminár poskytuje účastníkom praktický návod pre implementáciu konceptu Lean Six Sigma v podnikoch a organizáciách. Je výborným štartérom pred-implementačnej fázy konceptu a podporuje nasmerovanie pre výber vhodných projektov Lean Six Sigma overeným spôsobom.

SPC - Statistical Process Control

Seminár poskytuje účastníkom praktický návod ako pochopiť a prakticky zvládnuť problematiku štatistického riadenia procesov, známeho ako SPC.

Lean Six Sigma - Green Belts

Rozvojový program je zameraný obsahovo pre kvalifikačnú úroveň Green Belt v rámci komplexného programu  Lean Six Sigma.

OEE – Overall Equipment Effectiveness

Seminár poskytuje účastníkom praktický návod ako pochopiť problematiku kalkulácie a vyhodnocovania ukazovateľa OEE, vrátane príbuzných ukazovateľov TEEP a NEE.

IATF 16 949

Rozvojový seminár zameraný na prehľad plnenia normy IATF 16 949 (Internation Automotive Task Force) pre systém manažmentu kvality v automobilovom priemysle. 

Techniky systematického riešenia problémov

Seminár poskytuje účastníkom pohľad na jednotlivé etapy riešenia problémov od identifikácie problému a jeho prejavov, cez analýzu zdrojov problémov, po návrh variantov riešenia problému a ich verifikáciu.

Techniky kreatívneho riešenia problémov

Seminár sumarizuje techniky a nástroje na podporu kreatívneho myslenia. Zameriava sa na dve skupiny techník – na identifikáciu inovačnej myšlienky a na jej hodnotenie.

Reštartujte svoj biznis s využitím Gamified Startup Toolkit

Viac ako polovica interných projektov, ktoré sa zameriavajú na rast predaja však zlyháva. Prineste si so sebou svoj vlastný projekt a počas seminára si prakticky vyskúšate súbor nástrojov Gamified Startup Toolkit. Výsledkom workshopu budú reálne námety na rozvoj Vášho biznisu.

Vedenie pracovníkov – komunikácia s nimi

Praktický rozvojový tréning zručností lídra s primárnym zameraním na kompetencie: efektívna komunikácia v pracovných situáciách, partnerský prístup s rešpektom k pracovníkom, predchádzanie nedorozumeniam a z nich plynúcim problémom, konštruktívna práca so spätnou väzbou a kritikou

Akadémia lídrov vo výrobe

Praktický rozvojový tréning zručností tím lídra, majstra so zameraním na kompetencie: schopnosť komunikovať, viesť ľudí, riadiť a  predvídať konfliktom, riadiť odpor ku zmene, schopnosť vidieť problémy a navrhovať riešenia, schopnosť viesť skupinové workshopy, viesť hodnotiaci rozhovor, schopnosť motivovať seba a tím.

Value Stream Mapping

Seminár poskytuje účastníkom praktický návod ako zostrojiť mapu hodnotového toku,  identifikovať potenciály v celom toku a definovať plán zmeny pre dosiahnutie potenciálu.

Time management

Spoznajte seba ako manažujete svoj čas a úlohy. Naučte sa identifikovať a eliminovať požieračov času a zvýšte tak svoju efektivitu. Počas praktického tréningu sa naučíte lepšie hospodáriť so svojím časom a časom svojho okolia. V závere si sparujete svoj individuálny akčný plán.

LOTO – LockOut TagOut

Seminár zameraný na systémový program určený pre kontrolovaný výkon práce na výrobných zariadeniach s dôrazom na elimináciu rizika vzniku pracovného úrazu.

Spoločná príprava

Bez spoločnej prípravy sotva možno pripraviť adeptov na náročné konfrontácie pri presadzovaní zmien vo firemnom živote. Vytýčenie cieľov, výber kandidátov, voľba formy a rozsahu ich rozvoja musí byť vyústením vzájomného pochopenia a zároveň jednostranného smerovania. Existuje veľa ciest a ešte viac možností, ale nie všetky sú najvhodnejšie v danom okamihu práve pre Vás. Vy viete čo v biznise chcete, my vieme pomôcť to dosiahnúť.

Vzdelávajte sa a zároveň pracujte

Chceme, aby Vaše vzdelávanie bolo aktívne a praktické. To čo počúvate, ihneď využívate. Zvyšujete tak osobnú znalosť a rozvíjate svoju zručnosť. 

Náš lektor vždy odovzdáva účastníkom skutočné problémy, skutočných firiem. Formou praktických aktivít sprevádza účastníkov pri riešení ich biznis problémov a hľadania nových príležitostí.

Rozvojom seba rozvíjajte celý tím

T. Baťa: „Rozvíjaj najskôr seba, až potom môžeš rozvíjať druhých.“

Cielený seba-rozvoj predstavuje neustále osobnostné a odborné napredovanie. Pozdvihuje osobnosť človeka a prostredníctvom neho aj prostredie, v ktorom sa pohybuje. Investície do človeka majú niekoľkonásobne vyšší význam ako investície do strojov a budov. Vzdelávaním spoznávajte všetko, čo potrebujete vedieť o osobnom aj profesionálnom napredovaní.

Dosahujte vytýčené ciele

Nedarí sa Vám dosahovať vytýčené ciele a navyše zažívate opakovane negatívne emócie? Skúste to inak.

Základom je stanoviť si ciele, ktoré dokážete sami ovplyvniť a ich realizáciu máte pod vlastnou kontrolou.  Ak sú Vaše ciele príliš veľké, jednoducho ich rozdeľte na menšie a zvládnuteľnejšie celky. Napokon si ciele rozplánujte tak, aby ste ich časovo, fyzicky a mentálne zvládli.

Časté otázky

Neváhajte nás kontaktovať. Radi vám zodpovieme vaše otázky.

Kde sú realizované jednotlivé tréningy?
Tréningy vieme realizovať priamo u vás, alebo v našich školiacich priestoroch. Praktické tréningy však odporúčame realizovať priamo na konkrétnom pracovisku a s reálnymi výstupmi. Po vzájomnej dohode vieme tréningy realizovať aj mimo spoločnosť. Súčasťou takéhoto tréningu môže byť aj tzv. teambulding. Všetko záleží od cieľa akcie.
Akú odporúčate veľkosť skupiny?
Odporúčame 10-12 účastníkov na 1 skupinu.
Viete merať prínosy tréningu?
Áno. V rámci prípravy tréningu budeme pracovať aj na metrikách, podľa ktorých budeme vyhodnocovať prínosy, resp. návratnosť takejto investície.

Kontaktujte nás

+421 905 307 063 info@4industry.consulting Legionárska 221/1, 010 01 Žilina