THE FORM OF COLLABORATION

FORMA SPOLUPRÁCE

 

Get Started

Začnime spolu

NEPOZNÁM
PROBLÉM

ČO – KDE

Nízky výkon

Neplnenie termínov

Reklamácie a prerábanie

Rast nákladov

FORMA
SPOLUPRÁCE

ANALÝZA VÝKONNOSTI

Zmapovanie prevádzky / útvaru

Identifikácia úzkych miest a problémových oblastí

Návrh postupu zmeny

Pilotný projekt

1 až 2 týždne

POZNÁM
PROBLÉM

ALE

Nevieme ho riešiť

Nemáme skúsenosť

Nemáme know-how

FORMA
SPOLUPRÁCE

ANALÝZA VÝKONNOSTI

Projektový tím

Merateľné ciele

Implementácia optimálneho riešenia

Odovzdanie riešenia vlastníkovi

1 až 5 mesiacov

POZNÁM PROBLÉM A RIEŠENIE

ALE

Nemáme vlastnú kapacitu

Nepoznáme vhodných partnerov

Hľadáme inšpirácie a trendy

FORMA
SPOLUPRÁCE

ANALÝZA VÝKONNOSTI

Výber optimálneho riešenia

Výber vhodného partnera pre realizácia

Výpočet návratnosti

Realizácia riešenia

1 až 2 mesiace

POZNÁM RIEŠENIE A MÁM PARTNEROV

ALE

Chceme nezávislý pohľad

Chceme objektívny podklad pre rozhodovanie

FORMA
SPOLUPRÁCE

ANALÝZA VÝKONNOSTI

Validácia interných návrhov

Korekcie návrhov v zmysle – BEST PRACTISE

Analýza partnerov a výber optimálneho riešenia

2 až 4 týždne

 

Problem Unknown

Nepoznám problém

PRÍZNAKY

ČO SA U VÁS DEJE

 • klesá Vám výkon,
 • neplníte termíny,
 • neviete ako zvýšiť výkon,
 • neviete ako zvýšiť produktivitu.

NÁŠ NÁVRH POSTUPU

VSTUPNÁ ANALÝZA

 • zmapujeme vybranú prevádzku resp. celý materiálový tok,
 • identifikujeme úzke miesta a obmedzenia výkonnosti,
 • vydefinujeme potrebné kroky pre zlepšenie stavu,
 • navrhneme plán rozvoja ľudí,
 • vyberieme pilotný projekt,
 • zrealizujeme pilotný projekt.

Known problem & unknown solution

Poznám problém, nepoznám riešenie

PRÍZNAKY

NEVIETE AKO PROBLÉM ODSTRÁNIŤ

 • nepoznáte riešenie,
 • nemáte skúsenosti,
 • nepoznáte vhodné metódy,
 • neviete ako a kde začať.
 • NÁŠ NÁVRH POSTUPU

  PILOTNÝ PROJEKT

  • definujeme si konkrétne a merateľné ciele projektu,
  • zložíme tím z 4industry a interných pracovníkov,
  • navrhneme riešenie problému,
  • podieľame sa na implementácii riešenia.

  TRÉNINGY A ROZVOJ

  • vytrénujeme Vašich pracovníkov pre správne používanie správnych metod,
  • katalóg tréningov.

  Known problem & solution

  Poznám problém aj riešenie

  PRÍZNAKY

  VIETE KDE JE PROBLÉM A POZNÁTE AJ RIEŠENIE

  • nepoznáte však možných partnerov vhodných pre realizáciu riešenia,
  • nemáte internú kapacitu na riadenie a odborné vedenie pri projekte.

  NÁŠ NÁVRH POSTUPU

  PARTNERSTVO NA VÝSLEDKU

  • vydefinujeme vhodný spôsob riešenia automatizácie, robotizácie, digitalizácie a pod.,
  • spracujeme zadanie,
  • nájdeme vhodných partnerov,
  • vyberieme vhodné riešenie,
  • vypočítame návratnosť,
  • zabezpečíme koordináciu projektu.

  Known solution & partner 

  Poznám riešenie aj partnerov

  PRÍZNAKY

  POZNÁTE RIEŠENIE AJ PARTNEROV

  • chcete však nezávislý pohľad a zhodnotenie Vášho návrhu,
  • hľadáte oponentúru, inšpirácie a trendy.

  NÁŠ NÁVRH POSTUPU

  KONZULTÁCIE

  • porozumieme návrhom Vášho interného tímu,
  • posúdime iné možnosti riešenia problému, prípadne doplníme Vaše riešenie,
  • zadefinujeme výhody a nevýhody návrhov.

  Kontaktujte nás

  +421 905 307 063 info@4industry.consulting

  Legionárska 221/1, 010 01 Žilina