Akadémia lídrov vo výrobe

Praktický rozvojový tréning zručností tím lídra, majstra so zameraním na kompetencie:
schopnosť komunikovať, viesť ľudí, riadiť a predvídať konfliktom, riadiť odpor ku zmene, schopnosť vidieť problémy a navrhovať riešenia, schopnosť viesť skupinové workshopy, viesť hodnotiaci rozhovor, schopnosť motivovať seba a tím.

Ponúkame Vám spoluprácu pri správnom nastavení cieľov rozvojového programu.

Odporúčame

Cieľová skupina

Tím lídri, majstri, vedúci údržby, vedúci kvality a pod.

Požiadavky na účastníka

Nie sú vyžadované špecifické požiadavky.

Odporúčaný rozsah

12 dní.

Obtiažnosť

Cieľ

Pochopenie potreby zmeny a smerovania. Naučiť sa pochopiť dynamiku konfliktu, lepšie sa orientovať v problémových situáciách, ukotviť konštruktívne postoje potrebné v náročných situáciách, porozumieť základným stratégiám a spôsobom riešenia konfliktov. Rozvíjať manažérske schopnosti vedenia a riadenia ľudí. Byť schopný identifikovať problém a systematicky ho riešiť.  Naučiť sa moderovať workshopy zlepšenia. Vedieť hodnotiť a podávať spätnú väzbu .

Leták akadémie lídrov vo výrobe

Rozvojový program je zameraný na majstrov vo výrobe, tím lídrov ako aj ďalších riadiacich pracovníkov na nižšom stupni riadenia.

POCHOPENIE SMEROVANIA

Nie všetci zamestnanci vnímajú potrebu zmeny, prispôsobenie sa požiadavkám trhu a implementácii moderných pracovísk. Počas tréningov budú účastníci riešiť modelové situácie, ktoré im pomôžu pochopiť súčasné smerovanie.

ZMENA MYSLENIA

Robiť rovnaké veci rovnakým spôsobom znamená očakávať rovnaký výsledok. Líder vo výrobe si v prvom rade musí uvedomiť aká je jeho rola a čo sa od neho očakáva. Musí poznať svoje silné a slabé stránky. Zároveň musí poznať a využívať potenciál svojho tímu.

U

HĽADANIE PRÍLEŽITOSTÍ

Budeme sa učiť „vidieť“. Vidieť rôzne zlepšenia, učiť sa pomenovať problémy a spoločne ich riešiť. Budeme používať vybrané metódy priemyselného inžinierstva, ktoré nám budú pomáhať transformovať príležitosti na zníženie nákladov.

PROGRAM

NÁZOV MODULU

OBSAH MODULU

Vedenie pracovníkov a komunikácia s nimi

Efektívna komunikácia v pracovných situáciách, partnerský prístup s rešpektom k pracovníkom, predchádzanie nedorozumeniam a z nich plynúcim problémom, konštruktívna práca so spätnou väzbou a kritikou.

Riadenie konfliktu a odporu ku zmene

Orientácia v konfliktných situáciách – identifikovanie jadra konfliktu a primeraného postupu, konštruktívne riešenie konfliktov, zvládanie odporu k zmene. Uvedomenie si potreby zmeny a svojej role v procese.

Zlepšovanie procesov

Dôležitosť zlepšovania pre podnik a pracovníka, druhy plytvania vo výrobe, ako zlepšovať, PDCA cyklus, projekty zlepšovania, základná kalkulácia úspor, praktické riešenie plytvania na vybranom pracovisku.

Techniky riešenia problémov a skupinové workshopy

Pochopiť úlohu nástrojov a techník na systematické riešenie problémov. Zrozumiteľne pomenovať dopady problému. Naučiť sa používať vhodné nástroje na riešenie problémov. Viesť skupinové workshopy na hľadanie kreatívnych riešení.

Vedenie hodnotiacich rozhovorov

Líder ako partner HR. Dôležitosť a výhody správneho hodnotenia pracovníkov. Hodnotenie na základe cieľov a hodnotenie orientované na správanie. Príprava, pravidlá, scenáre a časté chyby hodnotiaceho rozhovoru. Práca s otázkami.

Riadenie výkonu – vedenie a motivácia pracovníkov

Stimulovanie výkonu pracovníkov, využívanie celého spektra motivačných postupov adekvátne situácii a individualite pracovníka, primerané používanie štýlov vedenia pracovníkov.

Trendy v priemysle a Industry 4.0

Trendy v priemysle a Industry 4.0. Práca s kolaboratívnym robotom.

Základné údaje

Časová dotácia

1-2 dni za mesiac

Veľkosť skupiny

10-12 účastníkov

Rozsah akadémie

12 dní

Bonus

Exkurzia

Výstupný profil absolventa

Absolvent programu bude vedieť systematicky riešiť problémy a predkladať návrhy na zlepšenie. Nadobudnuté komunikačné zručnosti bude vedieť vhodne používať pri presadení zmeny na pracovisku, bude sa lepšie orientovať v situácii konfliktu. Pri vedení a riadení pracovníkov a ich výkonu bude vedieť používať správne štýly vedenia. 

Časté otázky

Kde sa bude konať akadémia?

Akadémiu je možné realizovať priamo u vás v spoločnosti, alebo v našich priestoroch v Žiline. Odporúčame však moduly ako je napríklad: zlepšovanie procesov a techniky riešenia problémov realizovať priamo vo výrobe.

Je súčasťou seminára aj osvedčenie alebo certifikát?

Absolvent na konci tréningu obdrží osvedčenie o úspešnom absolvovaní tréningu. V prípade certifikovaných programov získa akreditovaný certifikát.

Kontaktná osoba

Roman Bače

E-Mail: bace@4industry.consulting
Tel.: +421 905 307 063

NEVÁHAJTE NÁS KONTAKTOVAŤ

Radi Vám zodpovieme na Vaše otázky.