FMEA a 8D

Seminár sumarizuje kroky aplikácie FMEA a 8D. FMEA slúži na prevenciu voči vzniku chýb a jej aplikáciou možno častokrát predísť až 90% chýb, ktoré by mohli vo výrobnom procese vzniknúť. Jednotlivé kroky FMEA musia logicky vyústiť do tvorby účinných preventívnych opatrení s cieľom znížiť riziko zlyhania procesu. 8D report je štruktúrovaný postup spojený s riešením problémov a ich reportingom zákazníkovi resp. inej zainteresovanej strane. Účastníci sa zoznámia s postupmi a nástrojmi na efektívne riešenie problémov a ich reportovanie v súlade s metodikou 8D.

Odporúčame

Cieľová skupina

Kurz je vhodný pre procesného inžiniera, kvalitára, údržbára, majster/lídra, lektora.

Požiadavky na účastníka

Nie sú vyžadované špecifické požiadavky.

Odporúčaný rozsah

2 dni.

Obtiažnosť

Základná úroveň znalostí.

Cieľ

 • Pochopiť princípy a dôležitosť preventívnych opatrení v riadení kvality
 • Získať zručnosti vo vedení FMEA workshopov
 • Vedieť efektívne použiť podporné nástroje pre realizáciu jednotlivých etáp FMEA
 • Zlepšiť schopnosti rozhodovania na základe faktov
 • Vedieť spôsoby a formy správneho popisu problému v rámci 8D
 • Spoznať a vedieť aplikovať jednotlivé kroky riešenia a reportovania problému v rámci 8D

PROGRAM

1. Deň

FMEA

 • Vývoj FMEA a jej základné princípy
 • Úloha znalostí pri zabezpečovaní kvality
 • Procesná versus dizajnová FMEA
 • Hlavné kroky FMEA:
  • Kto by mal byť účastný FMEA workshopov?
  • Ako definovať predmet FMEA?
  • Kto je zákazníkom procesu a aké sú jeho očakávania?
  • Čo všetko môže v procese zlyhať a ako to identifikovať?
  •  Aký je výskyt, dôsledok a pravdepodobnosť odhalenia takýchto zlyhaní?
  •  Ako vylepšť súčasné nástroje a postupy na zabránenie takýchto zlyhaní?
  •  Ako zabezpečiť hladkú realizáciu preventívnych opatrení?
 • Ukážky a príklady aplikácie jednotlivých krokov FMEA

2. Deň 

8D

 • Základné princípy a oblasti využívania 8D
 • Úloha štruktúrovaného postupu pri riešení problémov
 • Úvodné kroky 8D: tvorba tímu, definovanie problému a návrh dočasných opatrení
 • Analytický krok 8D: hľadanie koreňových príčin s využitím kauzálnych nástrojov
 • Návrhový krok 8D: Generovanie, výber a verifikácia trvalých nápravných opatrení s využitím nástrojov na podporu kreativity
 • Implementačný krok 8D: Aplikácia a overenie platnosti nápravných opatrení
 • Preventívny krok 8D:  Hľadanie a posudzovanie opatrení, ktoré majú v budúcnosti zabrániť výskytu problému
 • Motivačný krok 8D: Uznanie tímových a individuálnych výsledkov
 • Postupy a techniky využiteľné v každom kroku 8D
 • Praktické príklady a ukážky

Výstupný profil absolventa

Účastníci sa zoznámia s najpoužívanejšími nástrojmi pri realizácii FMEA a 8D. Budú schopní využiť rozličné analytické nástroje a techniky, ktoré umožnia prijímať objektívnejšie rozhodnutia v oblasti riadenia kvality. Uchádzači budú schopní viesť skupinové workshopy (alebo byť ich účastníkmi) zamerané na elimináciu rizík (FMEA) alebo na komplexné a štruktúrované riešenie problémov (8D).

Časté otázky

Je vhodné sa zúčastniť tohto školenia, ak už FMEA a 8D využívam?

Určite áno. Pohľady lektorov na procedurálnu stránku oboch nástrojov môžu v mnohých prípadoch zlepšiť kompetentnosť účastníkov seminára. Hodnotným aktívom je nielen postup, ale aj súbor nástrojov použiteľný v jednotlivých krokoch oboch nástrojov. Nezanedbateľným prínosom je zároveň diskusia účastníkov seminára, počas ktorej neraz zaznejú hodnotné informácie a myšlienky.

Kde sa bude konať seminár?

Seminár je možné realizovať priamo u vás v spoločnosti, alebo v našich priestoroch v Žiline.

Je súčasťou seminára aj osvedčenie alebo certifikát?

Absolvent seminára na konci tréningu obdrží osvedčenie o úspešnom absolvovaní tréningu. V prípade certifikovaných programov získa akreditovaný certifikát.

Lektor

Mgr. Peter Madzík, Phd.

Vyštudoval manažment na Katolíckej univerzite a Žilinskej univerzite. Od roku 2009 sa venuje riadeniu kvality a za ten čas realizoval niekoľko desiatok vzdelávacích i realizačných projektov pre organizácie zo sektora priemyslu, služieb i obchodu. Zameriava sa predovšetkým na identifikáciu požiadaviek zákazníkov, racionalizáciu procesov, štatistické riadenie kvality a podporu individuálnej a skupinovej kreativity. Je zástancom myšlienky, že riešenie problémov a kreativita s tým spojená je „zručnosť“, ktorá sa dá natrénovať. V rámci svojho akademického pôsobenia je autorom viac ako 40-tich vedeckých publikácií, viaceré z nich v renomovaných svetových vydavateľstvách. Je držiteľom takmer dvadsiatky osvedčení alebo certifikátov z oblasti riadenia kvality, štatistiky a IKT. Výsledky jeho práce boli v rokoch 2014 a 2016 ocenené Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorý patrí medzi hlavných koordinátorov Národnej politiky kvality SR.

NEVÁHAJTE NÁS KONTAKTOVAŤ

Radi Vám zodpovieme Vaše otázky.