Kick off Six Sigma – Implementácia a výber projektov

Seminár poskytuje účastníkom praktický návod pre implementáciu konceptu Lean Six Sigma v podnikoch a organizáciách. Je výborným štartérom pred-implementačnej fázy konceptu a podporuje nasmerovanie pre výber vhodných projektov Lean Six Sigma overeným spôsobom.

Odporúčame

Cieľová skupina

Vrcholový manažment, majitelia firiem a organizácii, experti Six Sigma, manažéri výrobných podnikov, manažéri servisných organizácií, služieb či finančných inštitúcii.

Požiadavky na účastníka

Pre absolvovanie programu nie sú vyžadované  špecifické požiadavky.

Odporúčaný rozsah

2 dni

Obtiažnosť

Všeobecný prehľad konceptu, organizácie a nástrojov v problematike Lean Six Sigma.

Cieľ

Cieľom programu je 

 • získať nevyhnutné znalosti pre implementáciu programu LSS vo svojej organizácii. Pochopiť možnosti a kľúčové súvislosti programu LSS vo väzbe na dosahovanie vrcholových podnikových cieľov,
 • získať manažérske znalosti pre praktické riadenie projektov v oblasti Lean Six Sigma,
 • naučiť sa systematicky a organizovane vyberať vhodné projekty pre program Lean Six Sigma,
 • pochopiť kritické faktory úspešnej implementácie Six Sigma v podniku.

PROGRAM

1. DEŇ

Úvod do Six Sigma

 • Čo je Six Sigma
 • Spojitosti Six Sigma, koncept Lean, Design for Six Sigma
 • Aké problémy riešime prostredníctvom Six Sigma v podniku
 • Six Sigma organizačná a projektová štruktúra
 • Ako vyberať projekty Six Sigma
 • Kritické faktory úspechu Six Sigma v podniku
 • Postup implementácie Six Sigma v podniku
 • Ukážky implementácie a výsledkov riešení Six Sigma projektov z priemyselných podnikov a služieb.

2. DEŇ

Metódy a nástroje v Lean Six Sigma

 • Definovanie požiadaviek zákazníka – VOC/CTQ, VOB/CTB
 • Popis procesu SIPOC
 • Projektové zadanie, význam a úloha sponzora projektu
  • Diagram logiky metodiky DMAIC a aplikácie nástrojov v DMAIC
 • Six Sigma štatistika
  • Diagram aplikácie štatistických nástrojov podľa DMAIC
  • Základne členenie dát (spojité / diskrétne)
  • Základné pravidlá zberu a vyhodnocovania údajov
  • Základné štatistické ukazovatele a indexy spôsobilosti
 • Algoritmus zlepšovania a hľadania riešení
 • Vyhodnocovanie LSS projektov – ekonomické a technické aspekty

Výstupný profil absolventa

Základnou charakteristikou absolventa tohto programu je schopnosť systematického uvažovania o spôsobe riešenia zložitých podnikových problémov v komplexných súvislostiach, podporená schopnosťou zostaviť a riadiť  implementáciu konceptu Lean Six Sigma, vrátane výberu projektov a kontrolingu projektových tímov vo svojej organizácii.

Časté otázky

Neváhajte nás kontaktovať. Radi vám zodpovieme vaše otázky.

Je seminár vhodný aj pre zamestnancov v administratíve?
Program je vhodný pre všetkých pracovníkov firmy, bez rozdielu pracovného zaradenia.
Kde sa bude konať seminár?
Seminár je možné realizovať priamo u vás v spoločnosti, alebo v našich priestoroch v Žiline.
Je súčasťou seminára aj osvedčenie alebo certifikát?
Absolvent seminára na konci tréningu obdrží osvedčenie o úspešnom absolvovaní tréningu. V prípade certifikovaných programov získa akreditovaný certifikát.

Lektor

Peter Kormanec

Kontaktujte nás

+421 905 307 063 info@4industry.consulting Legionárska 221/1, 010 01 Žilina