Koncepčný prístup k riadeniu kvality produktu

Seminár poskytuje účastníkom prierezový pohľad na proces tvorby kvality produktu a úlohy jednotlivých funkčných oblastí organizácie pri jej zabezpečovaní.

Odporúčame

Cieľová skupina

Kurz je vhodné pre riaditeľa, výrobného riaditeľa, procesného inžiniera, kvalitára, údržbár, logistu, normovača, majstra/lídra, office manažéra, personalistu ako aj pre obchodníka.

Požiadavky na účastníka

Nie sú vyžadované špecifické požiadavky.

Odporúčaný rozsah

1 deň

Obtiažnosť

Základná úroveň znalostí.

Cieľ

 • Pochopiť úlohu požiadaviek zákazníka v procese riadenia kvality produktu
 • Vedieť identifikovať príčiny zlyhania kvality produktu
 • Spoznať mieru podieľania sa jednotlivých funkčných oblastí na výslednej kvalite produktu
 • Aplikovať vhodné techniky na realizáciu systematickej práce s kvalitou ako v internom, tak i externom prostredí organizácie

PROGRAM

 • Kvalita a širšie súvislosti
  • Kvalita a jej interpretácie
  • Požiadavky a ich typy
  • Predkladatelia požiadaviek
 • Koncept tvorby a riadenia kvality – slučka kvality
  • Charekteristika krokov slučky kvality a väzieb medzi nimi
  • Dôsledky podcenenia príslušného prvku resp. väzby
  • Podporné techniky a nástroje využiteľné v danom kroku
  • Zainteresované strany
  • Prax, príklady
 • Podpora kultúry kvality
  • Záväzok vedenia organizácie
  • Monitorovanie a meranie

Výstupný profil absolventa

Účastníci spoznajú a pochopia princíp slučky kvality – základného nástroja pre ilustráciu jednotlivých etáp riadania kvality produktu. Budú schopní identifikovať rozhrania procesov a riziká, ktoré v nich vznikajú s ohľadom na spracovávané informácie ohľadom kvality produktu. Účastník bude schopný využiť vhodné metódy a techniky na zabránenie zlyhania produktu a na podporu rozhodovania na základe faktov.

Časté otázky

Je seminár vhodný aj pre sektor služieb?

Áno, seminár je vhodný pre akékoľvek hospodárske odvetvie. Poskytovanie služieb má mnoho paralel s výrobou produktu a slučka kvality je generický prístup aplikovateľný prakticky kdekoľvek.

Je seminár vhodný aj pre zamestnancov v administratíve?
Program je vhodný pre všetkých pracovníkov firmy, bez rozdielu pracovného zaradenia.
Kde sa bude konať seminár?
Seminár je možné realizovať priamo u vás v spoločnosti, alebo v našich priestoroch v Žiline.
Je súčasťou seminára aj osvedčenie alebo certifikát?
Absolvent seminára na konci tréningu obdrží osvedčenie o úspešnom absolvovaní tréningu. V prípade certifikovaných programov získa akreditovaný certifikát.

Lektor

Mgr. Peter Madzík, Phd.

Vyštudoval manažment na Katolíckej univerzite a Žilinskej univerzite. Od roku 2009 sa venuje riadeniu kvality a za ten čas realizoval niekoľko desiatok vzdelávacích i realizačných projektov pre organizácie zo sektora priemyslu, služieb i obchodu. Zameriava sa predovšetkým na identifikáciu požiadaviek zákazníkov, racionalizáciu procesov, štatistické riadenie kvality a podporu individuálnej a skupinovej kreativity. Je zástancom myšlienky, že riešenie problémov a kreativita s tým spojená je „zručnosť“, ktorá sa dá natrénovať. V rámci svojho akademického pôsobenia je autorom viac ako 40-tich vedeckých publikácií, viaceré z nich v renomovaných svetových vydavateľstvách. Je držiteľom takmer dvadsiatky osvedčení alebo certifikátov z oblasti riadenia kvality, štatistiky a IKT. Výsledky jeho práce boli v rokoch 2014 a 2016 ocenené Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorý patrí medzi hlavných koordinátorov Národnej politiky kvality SR.

NEVÁHAJTE NÁS KONTAKTOVAŤ

Radi Vám zodpovieme Vaše otázky.