Lean Six Sigma GREEN BELTS

Akreditovaný vzdelávací program

 

Rozvojový program je zameraný obsahovo pre kvalifikačnú úroveň Green Belt v rámci komplexného programu  Lean Six Sigma.

Modul Green Belt (Zelený opasok, celosvetovo zaužívaný názov vytvorený spoločnosťou Motorola v USA) predstavuje štandardnú úroveň znalostí a zručností v rámci konceptu Lean Six Sigma. Obsahový profil programu je doplnený ukážkami riešení Lean Six Sigma problematiky a jej výsledkov v priemyselných podnikoch a v službách.

Súčasťou vzdelávacieho programu je riešenie vybraného problému v podniku formou prideleného projektu.

Odporúčame

Cieľová skupina

Procesný inžinier, pracovník kontroly, riadenia a zabezpečovania kvality produktov, lean špecialista, dizajnér procesov, technológ, pracovník zodpovedný za operatívu a riadenie útvaru resp. procesu v spoločnosti ( logistika, nákup, obchod a pod.)., pracovníci výrobných a obslužných procesov firiem, či organizácií poskytujúcich služby.

Požiadavky na účastníka

Aktívne využívanie MS Office s dôrazom na prácu s MS Excel (funkcie na výpočet matematickej operácie a tvorba grafov). Otvorenosť k seba rozvoju a rozvoju spoločnosti, v ktorej pracuje. Aktívny prístup pri plnení pridelených úloh resp. projektov.

Odporúčaný rozsah

11 dňový program je realizovaný v cykle 2-dňových modulov, medzi ktorými je časový odstup spravidla 3 týždne. Po absolvovaní piatich dvojdňových modulov je tréningový program ukončený záverečnou písomnou skúškou a obhajobu riešených projektov v rámci 1 dňa.

Obtiažnosť

Pokročilá úroveň znalostí v problematike Lean Six Sigma.

Cieľ

Základným cieľom programu Green Belt  je odovzdať účastníkom všetky znalosti  v súlade s celosvetovo zaužívanou obsahovou agendou LSS Green Belt. Cieľom je u každého účastníka:

 • Podporiť snahu o dosahovanie výkonových cieľov vo vybraných procesoch na vybraných útvaroch spoločnosti.
 • Pochopiť význam a možnosti systematického riešenia problémov pomocou Six Sigma v podniku.
 • Podporiť znalosti rozhodovania sa a odstraňovania problémov na základe objektívnych
 • Pochopiť, precvičiť a implementovať štruktúrovaný proces riešenia problémov DMAIC na pridelenom projekte.
 • Naučiť sa aplikovať vhodné nástroje pre rôzne typy problémov v budúcnosti.
 • Získať zručnosti v používaní analytických, štatistických a kreatívnych techník za účelom systematického riešenia problémov.

PROGRAM

1. TRÉNINGOVÉ MODULY DMAIC

1.1 MODUL – DEFINUJ

1. deň – Úvod do problematiky LSS

 • Rámcové východiská zvyšovania výkonnosti organizácie, spoločnosti, podniku
 • Orientácia konceptu Lean, Six Sigma ich rozdiely a fúzia
 • Typy problémov vo firmách a možnosti ich riešenia – postavenie Six Sigma
 • Six Sigma definícia a základné prvky
 • Six Sigma verzus Design for Six Sigma – základné smerovanie a dôraz
 • Six Sigma organizačná štruktúra
 • Six Sigma rámcový postup implementácie v podniku
 • Výber projektov pre Six Sigma
 • Ukážky riešených projektov z iných podnikov
 • Zhrnutie hlavných poznatkov daného dňa a diskusia

2.deň – Metódy a nástroje vo fáze Definuj

 • Pojem kvalita a väzba na zákazníka
 • VOC/CTQ a VOB/CTB (Voice of Customer/Critical to Quality)
 • SIPOC mapa
 • RACI model pre definovanie kompetencií a riadenie rizika
 • Projektové riadenie
  • Projektový list
  • Harmonogram projektu
 • Uzatvorenie fázy Definuj – požadované výstupy
 • Zhrnutie hlavných poznatkov daného dňa a diskusia

1.2 MODUL – MERAJ

1.deň – Meranie procesov s dôrazom na variabilitu 

 • Spracovanie štatistického súboru
  • Štatistické znaky
  • Populácia
  • Výberový súbor
 • Rozsah výberového súboru
 • Pravidlá zberu dát
  • Rozsah výberu
  • Spôsoby realizácie výberu
 • Kontrola nameraných hodnôt
  • Chybné hodnoty
  • Extrémne hodnoty
 • Numerické vyhodnocovanie –  číselné charakteristiky:
  • charakteristiky polohy,
  • charakteristiky variability,
  • charakteristiky šikmosti a špicatosti,
 • Grafické vyhodnocovanie
  • Dot plot
  • Histogram
  • Box plot
  • Time series plot
 • Precvičenie uvedených nástrojov v prostredí MS Excel a Minitab® Statistical Software

2.deň – Meranie procesov s dôrazom na hodnotu a efektívnosť

 • IPO KNE diagram
 • Matica príčin a účinku
 • VSM mapovanie hodnotového toku
 • PF chart
 • Operačný diagram
 • Spaghetti diagram
 • Snímka operácie, chronometráž
 • Snímka pracovného dňa
 • Meranie výkonnosti stroja
 • Uzatvorenie fázy MERAJ – požadované výstupy
 • Zhrnutie hlavných poznatkov daného dňa a diskusia

1.3 MODUL – ANALYZUJ

1.deň – Analýza výkonnosti procesov a identifikácia koreňových príčin

 • Distribúcia a typy distribúcii
 • Postavenie normálneho rozdelenia v Six Sigma
 • Overenie normality
 • Negatívny výsledok testovania normality
  • Central limit teorém
  • Stratifikácia
  • Identifikácia typu rozdelenia
 • Odhady parametrov normálneho rozdelenia
  • Bodový odhad verzus intervalový odhad
 • Run chart – identifikácia vymedziteľných príčin
 • Spôsobilosť procesu – spojité údaje (cp, cpk, pp, ppk, cpm)
 • Spôsobilosť procesu – atributívne údaje (DPO, DPMO, DPU, DPM)
 • Výťažnosť procesu – FPY, RTY
 • Precvičenie uvedených nástrojov v prostredí MS Excel a Minitab® Statistical Software
 • Tréningová hra STATAPULT – zber údajov a ich vyhodnotenie

2.deň – Analýza výkonnosti procesov a identifikácia koreňových príčin

 • Metódy na generovanie potenciálnych príčin
  • Cause and Effect chart
  • Pareto chart
  • Affinity chart
  • Relation chart
  • Fault Tree Analysis
 • Metódy potvrdenia skutočných príčin
  • 5 WHY
  • Korelačná analýza
  • Matrix Plot
  • Marginal Plot
  • Main Effect Plot
  • Interaction Plot
  • Regresná analýza
 • Sumarizácia potvrdenia skutočných príčin
 • Precvičenie uvedených nástrojov v prostredí MS Excel a Minitab® Statistical Software
 • Uzatvorenie fázy ANALYZU – požadované výstupy
 • Zhrnutie hlavných poznatkov daného dňa a diskusia

1.4 MODUL

1.deň – Možnosti zlepšovania identifikovaných a potvrdených príčin

 • Identifikácia plytvania – základná predpoklad zlepšovania
 • Divergenčné kreatívne techniky
  • 5W2H
  • Brainstorming
  • Brainwritting 6-3-5
 • Zhrnutie hlavných poznatkov daného dňa a diskusia

2.deň – Možnosti zlepšovania identifikovaných a potvrdených príčin 

 • Pokročilé a systémové metódy zlepšovania
  • FMEA
  • POKA-YOKE
  • JIDOKA
  • ANDON
  • LCIA
  • Df(X)
  • Úvod do inovácií produktov a procesov
 • Konvergenčné metódy kreatívneho zlepšovania
  • Párové porovnanie
  • N3 multivoting
  • Matica úsilie/prínos
  • Matica analýzy rizika riešenia
 • Testovanie navrhnutých zlepšení – rýchla výhra
 • Uzatvorenie fázy ZLEPŠUJ – požadované výstupy
 • Zhrnutie hlavných poznatkov daného dňa a diskusia

1.5 MODUL – RIAĎ

1.deň – Implementácia riešenia do procesu a vyhodnotenie zmeny

 • Postup zavádzania riešení do procesu
 • SPC – regulačné diagramy pre spojité dáta
 • SPC – regulačné diagramy pre atributívne dáta
 • Precvičenie SPC v prostredí MS Excel a Minitab® Statistical Software
 • Vyhodnotenie projektu ekonomické a technické
 • Ako správne prezentovať záverečné výsledky

2. deň – Štandardizácia a vizualizácia zmeny 

 • Typy štandardov v podniku
 • Postup tvorby štandardov
 • Moderné trendy v oblasti štandardizácie
 • Význam vizualizácie
 • Základné predpoklady fungovania vizuálneho manažmentu v podniku
 • Ukážky z podnikov a organizácii SR, ČR, USA, Japonsko
 • Uzatvorenie fázy ZLEPŠUJ – požadované výstupy
 • Zhrnutie hlavných poznatkov daného dňa a diskusia

Spolu rozsah tréningov DMAIC predstavuje 10 dní.

2. CERTIFIKÁCIA ÚČASTNíKOV SIX SIGMA GREEN BELTS

1.deň – Certifikácia úrovne Green Belt

 • Písomná skúška – overenie znalostí účastníkov v problematike Six Sigma Green Belt
 • Prezentácie výsledkov projektov
  • Hodnotenie naplnenia cieľov
  • Potvrdenie výsledkov vedením spoločnosti
 • Odovzdanie certifikátov úspešným absolventom

Akreditovaný vzdelávací program

Certifikovaný program Lean Six Sigma Green Belts je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy a výskumu Slovenskej repubilky.

Číslo akreditovaného vzdelávacieho programu: 3621/2019/23/1

Vybavenie účastníka pre absolvovanie tréningu

Účastník si prinesie vlastný PC (notebook) s inštalovaným balíkom MS Office resp. MS Excel. Pre precvičenie príkladov v Minitab® Statistical Software, bude každý účastník pred kurzom informovaný o možnosti inštalácie software Minitab, tak aby bol pripravený na možnosť precvičenia príkladov v prostredí Minitab.

Výstupný profil absolventa

Účastník kompaktného tréningového bude pripravený samostatne, objektívnym spôsobom zbierať a  analyzovať nazbierané údaje. Bude vedieť vyberať vhodné typy regulačných diagramov a ostatných štatistických procedúr nevyhnutných pre správnu reguláciu konkrétnych parametrov vo svojej práci, tak aby ich dokázal objektívne vyhodnocovať a interpretovať.

Minitab® Statistical Software

„Časť informácií obsiahnutých na tejto stránke je zobrazená so súhlasom spoločnosti Minitab Inc. Všetky takéto materiály zostávajú výlučným vlastníctvom a autorskými právami spoločnosti Minitab Inc. Všetky práva vyhradené.“

Spoločnosť 4industry consulting, s.r.o. je zmluvne oprávnená spoločnosťou Minitab Ltd okrem iného, tiež formou knižných publikácií, článkov či iných dokumentov demonštrovať praktické ukážky využitia softvéru Minitab® Statistical Software a Companion by Minitab®.

Spoločnosť 4industry consulting, s.r.o. je tiež oprávnená používať Minitab® Statistical Software na tréningové a mentoringové účely svojich zákazníkov.

„Portions of information contained on this page are printed with permission of Minitab Inc. All such material remains the exclusive property and copyright of Minitab Inc. All rights reserved.“

Časté otázky

Neváhajte nás kontaktovať. Radi vám zodpovieme vaše otázky.

Je seminár vhodný aj pre zamestnancov v administratíve?
Program je vhodný pre všetkých pracovníkov firmy, bez rozdielu pracovného zaradenia.
Musí mať účastník už nejaký certifikát Six Sigma (Yellow Belt)?
Pre absolvovanie seminára sa nevyžaduje, aby mal účastník žiaden certifikát v oblasti Lean Six Sigma.
Je súčasťou seminára aj osvedčenie alebo certifikát?
Absolvent seminára na konci tréningu obdrží osvedčenie o úspešnom absolvovaní tréningu. V prípade certifikovaných programov získa akreditovaný certifikát.

Lektor

Peter Kormanec

Kontaktujte nás

+421 905 307 063 info@4industry.consulting Legionárska 221/1, 010 01 Žilina