OEE – Overall Equipment Effectiveness

Seminár poskytuje účastníkom praktický návod ako pochopiť problematiku kalkulácie a vyhodnocovania ukazovateľa OEE, vrátane príbuzných ukazovateľov TEEP a NEE.

Odporúčame

Cieľová skupina

Pracovníci riadenia útvarov výroby, technológie, údržby, priemyselní inžinieri, koordinátori projektov zlepšovania, výrobný majstri.

Požiadavky na účastníka

Nie sú vyžadované špecifické požiadavky.

Odporúčaný rozsah

1-dňový seminár.

Obtiažnosť

Základná úroveň.

Cieľ

 • Pochopiť ciele a význam hodnotenia efektívnosti výrobných zariadení v priemyselnom podniku.
 • Pochopiť štruktúru prestojov, ktoré sú súčasťou výrobných zariadení v bežnej prevádzke.
 • Vedieť kategorizovať štruktúru identifikovaných prestojov v zmysle požiadaviek ukazovateľa OEE.
 • Naučiť sa správny model kalkulácie ukazovateľa OEE.
 • Pochopiť rozdiel medzi ukazovateľom OEE, TEEP a NEE a adresnosť ich vypočítaných hodnôt.
 • Vedieť naštartovať zber dát o prestojoch pre kalkuláciu OEE.
 • Pochopiť ako systematickým spôsobom odstraňovať opakujúce sa problémy a účelovo zvyšovať efektívnosť zariadenia.

PROGRAM

OBSAH SEMINÁRA

1. Úvod do problematiky OEE

 • Význam sledovania efektívnosti zariadenia
 • Dôležitosť programu OEE a väzba na výkonnosť podniku

2. Kalkulácia ukazovateľa OEE

 • Klasifikácia prestojov – typy prestojov, povaha, opakovateľnosť.
 • Kalkulačný vzorec OEE a rozpad na
  • dostupnosť,
  • výkonnosť,
  • kvalita.
 • Správne priradenie prestojov pod jednotlivé kalkulačné položky vzorca OEE.
 • Kalkulácia OEE pre linku.
 • Kalkulácia ukazovateľa TEEP a NEE
  • rozdiel oproti OEE,
  • účel sledovania a využitia v podniku.

3. Zber údajov pre kalkuláciu OEE

 • Mechanický zber údajov
  •  Formuláre pre zber údajov a ich vhodná štruktúra
  •  Spôsob zberu a vyhodnocovania údajov
  •  Zodpovednosti v zbere a vyhodnocovaní konkrétnych údajov
  •  Výhody a nevýhody mechanického zberu
 • Automatizovaný spôsob zberu údajov
  •  Hardware a software platforma
  •  Požiadavky pre objektívny zber dát zo stroja/linky
  •  Typický spôsob zapojenia automatizovaného zberu
  •  Objektívnosť získavaných hodnôt
  •  Možnosti vyhodnocovania získaných údajov a vizualizácia OEE
  •  Výhody a nevýhody automatizovaného zberu
  •  Podmienky implementácie a finančná náročnosť riešenia
  •  Ukážka platformy automatizovaného riešenia zberu údajov
   • zapojenie automatizovaného riešenia,
   • zber dát,
   • výsledky, analytika, reporting.

 

 • Pripravené v partnerskej spolupráci so spoločnosťou Eastgate

4. Optimalizácia ukazovateľa OEE

 • Definovanie metodiky pre systematické zvyšovanie hodnoty OEE
 • Prehľad optimalizačných nástrojov priemyslového inžinierstva
 • Precvičenie vybraných optimalizačných nástrojov

5. Sumarizácia poznatkov

 • Sumarizácia získaných poznatkov
 • Príprava na implementáciu programu OEE v podniku

Výstupný profil absolventa

Účastník seminára získa prehľad o možnostiach zberu údajov pre výpočet OEE. Bude pripravený samostatne, objektívnym spôsobom analyzovať a kalkulovať údaje pre výpočet ukazovateľa OEE. Bude vedieť vyberať vhodné typy optimalizačných nástrojov  za účelom eliminácie opakujúcich sa prestojov a zvyšovania celkovej efektívnosti zariadení.

Časté otázky

Neváhajte nás kontaktovať. Radi vám zodpovieme vaše otázky.

Kde sa bude konať seminár?
Seminár je možné realizovať priamo u vás v spoločnosti, alebo v našich priestoroch v Žiline.
Je súčasťou seminára aj osvedčenie alebo certifikát?

Absolvent seminára na konci tréningu obdrží osvedčenie o úspešnom absolvovaní.

Lektor

Peter Kormanec

Kontaktujte nás

+421 905 307 063 info@4industry.consulting Legionárska 221/1, 010 01 Žilina