Samoštúdium

Práca v Minitab® Statistical Software

 

Štatistické metódy formou manuálu

Manuál predstavuje spôsob zadania konkrétnej štatistickej procedúry vo forme vizuálneho náhľadu, numerickú a grafickú časť výsledkov procedúry a tiež interpretáciu získaných výsledkov formu stručného komentára.

Odporúčame

Cieľová skupina

Pracovníci riadenia a zabezpečovania podnikových útvarov kvality, výroby, technológie, priemyselní inžinieri, koordinátori projektov zlepšovania, špecialisti Six Sigma, pracovníci  výrobných podnikov a organizácií poskytujúcich služby.

Požiadavky na účastníka

Predpoklad analytického myslenia, znalosti matematických operácii a štatistiky s väzbou na program Six Sigma a aplikáciu metód používaných v zmysle DMAIC.

Odporúčaný rozsah

3 až 5 dní samoštúdia

Obtiažnosť

Pokročilé znalosti v oblasti štatistiky a vybraných nástrojov zlepšovania.

Cieľ

Cieľ samoštúdia

 • Zvládnúť štatistické operácie v prostredí Minitab® Statistical Software samostatne a v ľubovoľnom čase.
 • Zvládnuť užívateľské prostredie software Minitab – verzia 18.
 • Vedieť interpretovať získané výsledky realizovaných štatistických procedúr.
 • Formou slovenského manuálu rýchlo a efektívne zaškoliť nových zamestnancov.

OBSAHOVÁ ČASŤ

Minitab® Statistical Software – zoznámenie sa

 • Základné menu a popis
 • Import dát do Minitab
 • Minitab výstupy analýz a uloženie výsledkov
 • Práca s údajmi
  • Zmena formátu údajov
  • Sortovanie údajov
  • Usporiadanie údajov

Štatistické metódy používané v DMAIC

 • Spôsob výberu potrebného počtu jednotiek
  • Randomizovaný výber
 • Kontrola prítomnosti odľahlých hodnôt v súbore
 • Stanovanie rozsahu výberu
  • Spojité, diskrétne dáta
 • Numerické vyhodnotenie nameraných údajov
  • Descriptive stats
 • Grafické vyhodnotenie nameraných údajov
  • Dot Plot
  • Time Series Plot
  • Box Plot
  • Histogram
  • Bubble Plot
  • Layout tool
 • MSA pre spojité údaje
  • Bias
  • Linearita
  • Stabilita
  • Gage R&R
 • MSA pre diskrétny údaje
  • Attribute Agreement Analysis
  • Attribute Gauge R&R Study
 • Distribúcia hodnôt
  • Normal distribution
  • Binomial distribution
  • Normality test – overenie normality
  • Negatívny výsledok testu normality
 • Odhady parametrov normálneho rozdelenia
  • Intervaly spoľahlivosti
  • Intervaly spoľahlivosti pre proporciu
 • Identifikácia prítomnosti vymedziteľných príčin
  • Run chart
 • Regulačné diagramy
  • Diagramy pre spojité dáta X-R, X-S, I-mR
  • Diagramy pre diskrétne dáta p, np, u, c
  • Regulačné diagramy pred a po zlepšení
  • Diagnostic Charts
  • Laney charts
 • Spôsobilosť procesov spojité údaje
  • Capability Analysis
  • Capability Sixpack™
  • Porovnanie spôsobilosti pred a po zlepšení
  • Spôsobilosti pre viacero premenných súčasne
  • Alternatívne prístupy k výpočtu spôsobilosti – transformácia dát
 • Spôsobilosť procesov diskrétne údaje
  • Binomial
  • Poisson
 • Testovanie hypotéz
  • Parametické testy
  • Ne-parametrické testy
 • Analýza účinkov, vplyvov analyzovaných faktorov
  • Main Effect Plot
  • Interaction Plot
 • Korelačná analýza
  • Scatter plot
  • Korelačná matica
 • Matrix Plot
 • Marginal Plot
 • MultiVari Chart
 • Regresná analýza
  • Jednoduchá lineárna regresia
  • Viacnásobná regresia
  • Kvadratická regresia
 • DoE – Design of Experiments
  • Návrh experimentu
  • Realizácia experimentu
  • Analýza výsledkov experimentu
  • Interpretácia efektov vzájomných interakcií
  • Paretov diagram pre účinky hlavných faktorov
  • Správa z výstupného okna experimentu
  • Analýza Residuals
  • Predikčná rovnica – modelovanie
  • Factorial Plots / Contour Surface Plots
  • Response optimizer
  • Príklad 2 faktory s 2. úrovňami
  • Predpoveď na stanovenú hodnotu
  • Príklad 4 faktory s 2. úrovňami
  • Predpoveď pre optimálne podmienky

Popis manuálu pre prácu v

Minitab® Statistical Software

Rozsah manuálu je spracovaný vo verzii Minitab 18, vo formáte Microsoft Power Point s celkovým rozsahom 439 slide v zmysle bodu – Obsahová časť.

Manuál je dodaný v elektronickej verzii vo formáte Microsoft Power Point. Súčasťou manuálu sú aj zadania príkladov vo formáte MS Excel a Minitab files (.mtw).

Obrázky súvisiace s menu obrazovky softvéru, vstupov a výstupov jednotlivých procedúr sú zobrazené v anglickom jazyku. Popis zadávania krokov a interpretácia výsledkov je v slovenskom jazyku.

 

Minitab® Statistical Software

„Časť informácií obsiahnutých v tejto publikácii (obrázky menu, dáta, help súbory) je zobrazená so súhlasom spoločnosti Minitab Inc. Všetky takéto materiály zostávajú výlučným vlastníctvom a autorskými právami spoločnosti Minitab Inc. Všetky práva vyhradené.“

„Tieto informácie mohli byť preložené pre vaše pohodlie z originálnej a oficiálnej verzie v anglickom jazyku, ktoré nájdete na www.minitab.com, alebo sú zakomponované do softvéru Minitab® Statistical Software. Spoločnosť Minitab si zachováva všetky práva a Minitab sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti za akékoľvek spoliehanie sa na preloženú verziu, ktorú používate na vlastné riziko. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí skontrolujte verziu v anglickom jazyku. „

Spoločnosť 4industry consulting, s.r.o. je zmluvne oprávnená spoločnosťou Minitab Ltd okrem iného, tiež formou knižných publikácií, článkov či iných dokumentov demonštrovať praktické ukážky využitia softvéru Minitab® Statistical Software a Companion by Minitab®.

Spoločnosť 4industry consluting, s.r.o. je tiež oprávnená používať Minitab® Statistical Software na tréningové a mentoringové účely svojich zákazníkov.

„Portions of information contained on this page are printed with permission of Minitab Inc. All such material remains the exclusive property and copyright of Minitab Inc. All rights reserved.“

“This information may have been translated for your convenience from the original and official English language version, which can be found at www.minitab.com, or as embedded in Minitab Statistical Software. Minitab retains all rights therein, and Minitab disclaims any and all responsibility for any reliance by you upon the translated version, which you use at your own risk. In the event of any discrepancy the English language version shall control.”

 

Časté otázky

Neváhajte nás kontaktovať. Radi vám zodpovieme vaše otázky.

Je manuál vhodný aj pre zamestnancov v administratíve?
Súčasťou manuálu sú aj príklady z prostredia služieb. Uvedené príklady sa dajú zovšeobecniť bez ohľadu na povahu odvetvia.
Akou formou obdržím manuál?
Materiál spolu s príkladmi zasielame elektornicky, vhodnou formou po individuálnej dohode s objednávateľom
V akej verzii Minitab je spracovaný návod?
Manuál korešponduje s najnovšou verziou Minitab 18. Je plne použiteľný i pre staršie verzie najmä Minitab 17.

Lektor

Peter Kormanec

Kontaktujte nás

+421 905 307 063 info@4industry.consulting Legionárska 221/1, 010 01 Žilina