SPC – Statistical Process Control

Seminár poskytuje účastníkom praktický návod ako pochopiť a prakticky zvládnuť problematiku štatistického riadenia procesov, známeho ako SPC.

Odporúčame

Cieľová skupina

Pracovníci riadenia a zabezpečovania podnikových útvarov kvality, výroby, technológie, priemyselní inžinieri, koordinátori projektov zlepšovania, špecialisti Six Sigma.

Požiadavky na účastníka

Predpoklad analytického myslenia, základné znalosti matematických operácii, aktívne využívanie MS Office s dôrazom na prácu s MS Excel (funkcie na výpočet matematickej operácie a tvorba grafov).

Odporúčaný rozsah

2 dni.

Obtiažnosť

Pokročilá úroveň znalostí v problematike štatistiky a regulácie výrobných procesov.

Cieľ

 • Pochopiť ciele a význam štatistického riadenia procesov.
 • Pochopiť štatistické veličiny a ich využitie v praktickom živote firmy.
 • Vedieť využívať problematiku SPC na optimalizáciu podnikových procesov.
 • Vedieť účelovo používať najpoužívanejšie štatistické nástroje,
  • byť pripravený realizovať štatistické (grafické a analytické) procedúry samostatne,
  • vedieť interpretovať získané výsledky realizovaných procedúr.
 • Naučiť sa vyvodzovať závery na základe faktov a nie osobných pocitov.

PROGRAM

1.deň

Zber údajov pre SPC

 • Úvod do problematiky SPC
 • Klasifikácia údajov – spojité dáta verzus atributívne dáta
 • Základné štatistické veličiny – význam a značenie
 • Pravidlá zberu dát pre SPC,
  • populácia verzus výberový súbor,
  • veľkosť výberového súboru,
  • spôsob výberu potrebného počtu jednotiek (stratifikácia, randomizácia),
  • odľahlé a chybné hodnoty.

Vyhodnocovanie údajov a analýza variability

 • Numerické vyhodnotenie nameraných údajov
  • Descriptive statisics
 • Grafické vyhodnotenie nameraných údajov
  • Dot Plot
  • Time Series Plot
  • Box Plot
  • Histogram
 • Distribúcia hodnôt
  • Normal distribution
  • Binomial distribution
  • Normality test – overenie normality
  • Negatívny výsledok testu normality
 • Odhady parametrov normálneho rozdelenia
  • Intervaly spoľahlivosti
  • Intervaly spoľahlivosti pre proporciu
 • Identifikácia prítomnosti vymedziteľných príčin
  • Run chart
  • Regulačné diagramy
   • Diagramy pre spojité dáta  X-R, X-S, I-mR
   • Nelsonove pravidlá  v oblasti regulácie procesov
   • Diagramy pre diskrétne dáta p, np, u, c
   • Nelsonove pravidlá  v oblasti regulácie procesov
   • Regulačné diagramy pred a po zlepšení
  • Ukážka a precvičenie aplikácie nástrojov SPC v Minitab® Statistical Software
  • Porovnanie využitia software MINITAB verzus MS Excel.
  • Tréningová hra STATAPULT – precvičenie zberu dát a ich vyhodnotenia

2.deň

Vyhodnocovanie údajov a analýza variability

 • Spôsobilosť procesov spojité údaje
  • Capability Analysis
  • Capability Sixpack™
  • Porovnanie spôsobilosti pred a po zlepšení
  • Spôsobilosti pre viacero premenných súčasne
 • Spôsobilosť procesov diskrétne údaje
  • Binomial
  •  Poisson
 • Spôsobilosť strojov, indexy cm, cmk

Nástroje analýza a riešenia príčin variability

 • Pareto diagram
 • Korelačná analýza
  • Scatter plot
  • Korelačná matica
 • Analýza účinkov, vplyvov analyzovaných faktorov
  • Main Effect Plot
  • Interaction Plot
 • Matrix Plot
 • Marginal Plot
 • MultiVari Chart
 • Regresná analýza
  • Jednoduchá lineárna regresia
  • Viacnásobná regresia
 • Ukážka a precvičenie aplikácie nástrojov SPC v Minitab® Statistical Software
 • Porovnanie využitia software MINITAB verzus MS Excel

Vybavenie účastníka pre absolvovanie tréningu

Účastník si prinesie vlastný PC (notebook) s inštalovaným balíkom MS Office resp. MS Excel. Pre precvičenie príkladov v software Minitab, bude každý účastník pred kurzom informovaný o možnosti inštalácie software Minitab, tak aby bol pripravený na možnosť precvičenia príkladov v prostredí Minitab.

Minitab® Statistical Software

„Časť informácií obsiahnutých na tejto stránke je zobrazená so súhlasom spoločnosti Minitab Inc. Všetky takéto materiály zostávajú výlučným vlastníctvom a autorskými právami spoločnosti Minitab Inc. Všetky práva vyhradené.“

Spoločnosť 4industry consulting, s.r.o. je zmluvne oprávnená spoločnosťou Minitab Ltd okrem iného, tiež formou knižných publikácií, článkov či iných dokumentov demonštrovať praktické ukážky využitia softvéru Minitab® Statistical Software a Companion by Minitab®.

Spoločnosť 4industry consulting, s.r.o. je tiež oprávnená používať Minitab® Statistical Software na tréningové a mentoringové účely svojich zákazníkov.

Výstupný profil absolventa

Účastník seminára bude pripravený samostatne, objektívnym spôsobom zbierať a  analyzovať nazbierané údaje. Bude vedieť vyberať vhodné typy regulačných diagramov a ostatných štatistických procedúr nevyhnutných pre správnu reguláciu konkrétnych parametrov vo svojej práci, tak aby ich dokázal objektívne vyhodnocovať a interpretovať.

Časté otázky

Neváhajte nás kontaktovať. Radi vám zodpovieme vaše otázky.

Je seminár vhodný aj pre zamestnancov v administratíve?
Program je vhodný pre všetkých pracovníkov firmy, bez rozdielu pracovného zaradenia.
Kde sa bude konať seminár?
Seminár je možné realizovať priamo u vás v spoločnosti, alebo v našich priestoroch v Žiline.
Je súčasťou seminára aj osvedčenie alebo certifikát?
Absolvent seminára na konci tréningu obdrží osvedčenie o úspešnom absolvovaní tréningu. V prípade certifikovaných programov získa akreditovaný certifikát.

Lektor

Peter Kormanec

Kontaktujte nás

+421 905 307 063 info@4industry.consulting Legionárska 221/1, 010 01 Žilina