Systém údržby výrobných zariadení

Seminár je zameraný obsahovo na podporu budovania a zlepšovania systému riadenia spoľahlivosti strojov a zariadení v priemyselnom podniku. Dôležitou súčasťou návrhu a udržiavania systému údržby sú ekonomické a bezpečnostné kritériá. 

Odporúčame

Cieľová skupina

Manažér údržby, technik, mechanik, plánovač údržby, majster údržby, procesný inžinier, koordinátor TPM.

Požiadavky na účastníka

Pre absolvovanie programu sa nevyžadujú ďalšie špecifické požiadavky.

Odporúčaný rozsah

1 deň

Obtiažnosť

Základná úroveň znalostí.

Cieľ

Cieľom seminára je obznámiť sa problematikou starostlivosti o výrobné zariadenia v jej širšom význame. Účastník je teoreticky pripravený aktívne participovať na projekte implementácie, alebo prebudovania systému údržby vo svojom podniku. Cieľom je prehĺbiť u účastníka povedomie o rozsahu a obsahu vyžadovanej zmeny pri budovaní moderného systému údržby výrobných zariadení. 

PROGRAM

1. DEŇ

Úvod do problematiky

 • Systém údržby výrobných zariadení – zameranie

 • Vývoj a smerovanie systémov údržby
 • Svetové prístupy a väzba systému údržby na celkovú výkonnosť podniku

Manažérska stratégia údržby v podniku

 • Súčasný stav – vízia – smerovanie

 • Ciele útvaru údržby
 • Ukazovatele výkonnosti údržby – EN 15 341
 • Benchmarking ukazovateľov

Organizačná štruktúra a kompetencie

 • Postup definovania organigramu útvaru údržby

 • Organizačné formy údržby – výhody, nevýhody

 • RACI model pre definovanie činností – kompetencií – riadenia rizík
 • Definovanie počtu pracovníkov údržby

Stratégie údržby

 • Členenie stratégií údržby

 • Kategorizácia strojov a zariadení
 • Kvalitatívne a kvantitatívne kritéria kategorizácie
 • Možnosti výberu stratégií údržby – voľba vhodnej stratégie
 • Odporúčané typy činností v rámci stratégií
 • Korektívna údržba a možnosti optimalizácie
 • Preventívna údržba – terminológia – forma – obsah – plánovanie
 • Autonómna údržba – zameranie – obsah – implementácia

Bezpečnosť v údržbe

 • Riziká technických zariadení
 • Identifikácia a posudzovanie bezpečnostných rizík

 • LOTO – metodika na elimináciu rizika
 • LOTO – prostriedky zaistenia rizikových udalostí  
 • Implementácia LOTO v praxi

Nové trendy v údržbe

 • Orientácia na trendy v korektívnej údržbe

 • Orientácia na trendy v štandardizácii výkonu

 • Orientácia na trendy v prediktívnej údržbe
 • Orientácia na trendy v správe spotreby energií 

Výstupný profil absolventa

Základnou charakteristikou absolventa tohto programu je schopnosť byť pripravený aktívne participovať na projekte implementácie alebo prebudovania systému starostlivosti o výrobné zariadenia vo svojom podniku.

Časté otázky

Neváhajte nás kontaktovať. Radi vám zodpovieme vaše otázky.

Je seminár vhodný aj pre pracovníkov výroby?
Program, najmä jeho úvodná časť je vhodná aj pre pracovníkov výroby. Cieľom je vzájomné zosúladenie očakávaní útvaru výroby smerom k spoľahlivosti výrobných zariadení a tiež uvedomenie si, že za technický stav strojov do značnej miery zodpovedajú tiež operátori a výrobný úsek.
Kde sa bude konať seminár?
Seminár je možné realizovať priamo u vás v spoločnosti, alebo v našich priestoroch v Žiline.
Je súčasťou seminára aj osvedčenie alebo certifikát?
Absolvent seminára na konci tréningu obdrží osvedčenie o úspešnom absolvovaní tréningu. V prípade certifikovaných programov získa akreditovaný certifikát.

Lektor

Peter Kormanec

Kontaktujte nás

+421 905 307 063 info@4industry.consulting Legionárska 221/1, 010 01 Žilina