Techniky kreatívneho riešenia problémov

Seminár sumarizuje techniky a nástroje na podporu kreatívneho myslenia. Zameriava sa na dve skupiny techník – na identifikáciu inovačnej myšlienky a na jej hodnotenie.

Odporúčame

Cieľová skupina

Kurz je vhodný pre riaditeľa, výrobného riaditeľa, procesného inžiniera, kvalitára, údržbára, logistu, majstra/lídra, lektora, office manažéra, personalista ako aj pre obchodníka

Požiadavky na účastníka

Nie sú vyžadované špecifické požiadavky.

Odporúčaný rozsah

2 dni.

Obtiažnosť

Základná úroveň znalostí.

Cieľ

 • Pochopiť akú úlohu zohráva kreativita pri inováciách
 • Vedieť použiť individuálne i skupinové techniky na rozvoj kreativity
 • Vedieť objektívne posúdiť hodnotu inovačných myšlienok

PROGRAM

1. Deň

Úvod do kreativity a inovácií

 • Proces riešenia problémov a úloha kreativity v ňom
 • Úvod do problematiky inovácií a inovačného myslenia
 • Fázy kreatívneho myslenia
 • Ako spolu súvisia inovácie rozličného typu?
 • Univerzálne techniky získavania inovačných myšlienok
 • Vizualizačné techniky podpory inovácií

2. Deň 

Produktové inovácie a spôsoby hodnotenia inovačných myšlienok 

 • Produkt a hodnotenie jeho hodnoty
 • Priama a nepriama identifikácia požiadaviek zákazníkov
 • Ako prekročiť očakávania zákazníkov?
 • Vplyv inovácií na spokojnosť zákazníkov
 • Techniky na zlepšenie plnenia požiadaviek zákazníkov
 • Techniky na preskúmanie komplexných inovácií
 • Techniky a postupy na objektívne posúdenie miery inovatívnosti jednotlivých nápadov

Výstupný profil absolventa

Účastníci sa zoznámia s postupmi, ktorými je možné urýchliť získavanie inovačných myšlienok. Získajú zručnosti v týchto technikách a budú schopní ich aplikovať na široké portólio firemných aktivít, v ktorých sa viac či menej vyžaduje využitie kreativity. Účastníci budú zároveň schopní objektívne a transparentne posúdiť originalitu a realizovateľnosť inovačných nápadov.

Časté otázky

Nie je seminár vhodný len pre marketingových pracovníkov, kde sa kreativita vyžaduje najviac?

Nie. V každej profesii sa viac či menej vyžaduje využitie kreativity – či už je to pri racionalizácii procesov, hľadaní dispozičných riešení, alebo aj pri administratívnej činnosti. Seminár je navrhnutý tak, aby ponúkol prehľad jednoduchých avšak veľmi účinných postupov na získanie myšlienok, ktoré Vašu firmu posunú vpred.

Je seminár vhodný aj pre zamestnancov v administratíve?

Program je vhodný pre všetkých pracovníkov firmy, bez rozdielu pracovného zaradenia.

Kde sa bude konať seminár?

Seminár je možné realizovať priamo u vás v spoločnosti, alebo v našich priestoroch v Žiline.

Je súčasťou seminára aj osvedčenie alebo certifikát?

Absolvent seminára na konci tréningu obdrží osvedčenie o úspešnom absolvovaní tréningu. V prípade certifikovaných programov získa akreditovaný certifikát.

Lektor

Mgr. Peter Madzík, Phd.

Vyštudoval manažment na Katolíckej univerzite a Žilinskej univerzite. Od roku 2009 sa venuje riadeniu kvality a za ten čas realizoval niekoľko desiatok vzdelávacích i realizačných projektov pre organizácie zo sektora priemyslu, služieb i obchodu. Zameriava sa predovšetkým na identifikáciu požiadaviek zákazníkov, racionalizáciu procesov, štatistické riadenie kvality a podporu individuálnej a skupinovej kreativity. Je zástancom myšlienky, že riešenie problémov a kreativita s tým spojená je „zručnosť“, ktorá sa dá natrénovať. V rámci svojho akademického pôsobenia je autorom viac ako 40-tich vedeckých publikácií, viaceré z nich v renomovaných svetových vydavateľstvách. Je držiteľom takmer dvadsiatky osvedčení alebo certifikátov z oblasti riadenia kvality, štatistiky a IKT. Výsledky jeho práce boli v rokoch 2014 a 2016 ocenené Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorý patrí medzi hlavných koordinátorov Národnej politiky kvality SR.

NEVÁHAJTE NÁS KONTAKTOVAŤ

Radi Vám zodpovieme na Vaše otázky.