Minitab® Statistical Software

Štatistické metódy používané v DMAIC

Seminár poskytuje účastníkom praktický návod ako zvládnuť zber a analýzu údajov, interpretáciu získaných výsledkov v prostredí najpoužívanejšieho štatistického software Minitab.

Odporúčame

Cieľová skupina

Pracovníci riadenia a zabezpečovania podnikových útvarov kvality, výroby, technológie, priemyselní inžinieri, koordinátori projektov zlepšovania, špecialisti Six Sigma, pracovníci  výrobných podnikov a organizácií poskytujúcich služby.

Požiadavky na účastníka

Predpoklad analytického myslenia, základné znalosti matematických operácii, aktívne využívanie MS Office s dôrazom na prácu s MS Excel (funkcie na výpočet matematickej operácie a tvorba grafov).

Odporúčaný rozsah

2 dni

Obtiažnosť

Stredne pokročilé znalosti v oblasti štatistiky, vybraných nástrojov zlepšovania.

Cieľ

Cieľ seminára

 • Pochopiť štatistické veličiny a ich využitie v praktickom živote firmy.
 • Vedieť účelovo používať najpoužívanejšie štatistické nástroje,
  • byť pripravený realizovať štatistické (grafické a analytické) procedúry samostatne,
  • vedieť interpretovať získané výsledky realizovaných procedúr.
 • Naučiť sa vyvodzovať závery na základe faktov a nie osobných pocitov.
 • Zvládnuť užívateľské prostredie Minitab®Statistical Software.
 • Porovnať pridanú hodnotu práce v software Minitab s MS Excel.

PROGRAM

1. DEŇ

Minitab – zoznámenie sa

 • Základné menu a popis
 • Import dát do Minitab
 • Minitab výstupy analýz a uloženie výsledkov
 • Práca s údajmi
  • Zmena formátu údajov
  • Sortovanie údajov
  • Usporiadanie údajov

Štatistické metódy používané v DMAIC

 • Spôsob výberu potrebného počtu jednotiek
  • Randomizovaný výber
 • Kontrola prítomnosti odľahlých hodnôt v súbore
 • Stanovanie rozsahu výberu
  • Spojité, diskrétne dáta
 • Numerické vyhodnotenie nameraných údajov
  • Descriptive stats
 • Grafické vyhodnotenie nameraných údajov
  • Dot Plot
  • Time Series Plot
  • Box Plot
  • Histogram
  • Bubble Plot
  • Layout tool
 • MSA pre spojité údaje
  • Bias
  • Linearita
  • Stabilita
  • Gage R&R
 • MSA pre diskrétny údaje
  • Attribute Agreement Analysis
  • Attribute Gauge R&R Study

2. DEŇ

Štatistické metódy používané v DMAIC

 • Distribúcia hodnôt
  • Normal distribution
  • Binomial distribution
  • Normality test – overenie normality
  • Negatívny výsledok testu normality
 • Odhady parametrov normálneho rozdelenia
  • Intervaly spoľahlivosti
  • Intervaly spoľahlivosti pre proporciu
 • Identifikácia prítomnosti vymedziteľných príčin
  • Run chart
  • Regulačné diagramy
  • Diagramy pre spojité dáta  X-R, X-S, I-mR
  • Diagramy pre diskrétne dáta p, np, u, c
  • Regulačné diagramy pred a po zlepšení
 • Spôsobilosť procesov spojité údaje
  • Capability Analysis
  • Capability Six pack
  • Porovnanie spôsobilosti pred a po zlepšení
  • Spôsobilosti pre viacero premenných súčasne
 • Spôsobilosť procesov diskrétne údaje
  • Binomial
  • Poisson
 • Testovanie hypotéz
  •  Vybrané parametrické testy
 • Analýza účinkov, vplyvov analyzovaných faktorov
  • Main Effect Plot
  • Interaction Plot
 • Korelačná analýza
  • Scatter plot
  • Korelačná matica
 • Matrix Plot
 • Marginal Plot
 • MultiVari Chart
 • Regresná analýza
  • Jednoduchá lineárna regresia
  • Viacnásobná regresia

Vybavenie účastníka pre absolvovanie tréningu

Účastník si prinesie vlastný PC (notebook) s inštalovaným balíkom MS Office resp. MS Excel. Pre precvičenie príkladov v Minitab®Statistical Software, bude každý účastník pred kurzom informovaný o možnosti inštalácie software Minitab, tak aby bol pripravený na absolvovanie kurzu.

 

Minitab® Statistical Software

„Časť informácií obsiahnutých na tejto stránke je zobrazená so súhlasom spoločnosti Minitab Inc. Všetky takéto materiály zostávajú výlučným vlastníctvom a autorskými právami spoločnosti Minitab Inc. Všetky práva vyhradené.“

Spoločnosť 4industry consulting, s.r.o. je zmluvne oprávnená spoločnosťou Minitab Ltd. okrem iného, tiež formou knižných publikácií, článkov či iných dokumentov demonštrovať praktické ukážky využitia softvéru Minitab® Statistical Software a Companion by Minitab®.

Spoločnosť 4industry consulting, s.r.o. je tiež oprávnená používať Minitab® Statistical Software na tréningové a mentoringové účely svojich zákazníkov.

„Portions of information contained on this page are printed with permission of Minitab Inc. All such material remains the exclusive property and copyright of Minitab Inc. All rights reserved.“

Výstupný profil absolventa

Účastník seminára bude pripravený samostatne, objektívnym spôsobom zbierať a  analyzovať nazbierané údaje. Bude vedieť vyberať vhodné typy nástrojov zameraných na analýzu a zlepšovanie procesov používaných v metodickom cykle DMAIC.  Účastník bude pripravený používať nadobudnuté poznatky vo svojej práci. Bude pripravený aktívne riešiť pridelené problémy a úlohy v rámci projektového, alebo operatívne zlepšovania.

Časté otázky

Neváhajte nás kontaktovať. Radi vám zodpovieme vaše otázky.

Je seminár vhodný aj pre zamestnancov v administratíve?
Program je vhodný pre všetkých pracovníkov firmy, bez rozdielu pracovného zaradenia.
Kde sa bude konať seminár?
Seminár je možné realizovať priamo u vás v spoločnosti, alebo v našich priestoroch v Žiline.
Je súčasťou seminára aj osvedčenie alebo certifikát?
Absolvent seminára na konci tréningu obdrží osvedčenie o úspešnom absolvovaní tréningu. V prípade certifikovaných programov získa akreditovaný certifikát.

Lektor

Peter Kormanec

Kontaktujte nás

+421 905 307 063 info@4industry.consulting Legionárska 221/1, 010 01 Žilina