Logistická spoločnosť začala vychystávať objednávky novým pracovným postupom. Chceme vylúčiť subjektívne posudzovanie pozitívneho vplyvu nového postupu na trvanie vychystanie a systematickým spôsobom chceme tiež určiť optimálny spôsob vychystávania vzhľadom na doterajšie činnosti obsiahnuté v pracovných postupoch.

Pre zjednodušenie situácie povedzme, že logistická spoločnosť využíva 2 odlišné spôsoby vychystávania. Rozhodli sme sa realizovať experiment pomocou metódy DoE (Design of Experiments) a chceme zistiť, aká kombinácia faktorov v rámci používaných postupov dokáže ponúknuť najkratší čas potrebný na vybavenie objednávky.

Najskôr analyzujeme jednotlivé faktory, majúce zásadný vplyv na dĺžku vychystania v rámci používaných pracovných postupov. Analýzou sme zúžili množinu všetkých faktorov a budeme sa v experimente zaoberať vplyvom 2-faktorov:

  1. spôsobom spracovania objednávok
  2. spôsobom procesu balenia objednávky

Pomocou štatistického software definujeme samotný návrh realizácie experimentu, vzhľadom na počet analyzovaných faktorov a ich vzájomný vzťah.

V časti vytvorenia Factorial Design, sme definovali spomenuté 2 faktory (name) a definovali sme ich úrovne (low/high). Veľkosť úrovní v našom prípade predstavuje možnosť vykonať spracovanie objednávky „novým“ alebo „súčasným spôsobom“ a spôsob balenia sa dá vykonať buď procedúrou jednoducho pomenovanou „A“ alebo „B“.

Softvér nám pomôže vygenerovať schému experimentu, podľa ktorej budeme realizovať samotné kombinácie faktorov v navrhnutom poradí v reálnom prostredí. Ako prvé odmeriame dosiahnutú hodnotu trvania (hod.) pri súčasnom spôsobe spracovania objednávky a spôsobe zabalenia procedúrou A. Odmeranú hodnotu zapíšeme do stĺpca C7 (hod). Obdobne pokračujeme pre ostatné kombinácie, pričom realizáciu rovnakých kombinácií možno opakovať. Všetky dosiahnuté námery sú v stĺpci C7.

Po realizácii experimentu nasleduje časť analýzy vzájomných vplyvov jednotlivých faktorov a ich veľkosti. Štatisticky vyhodnotíme celý model, ktorý zahŕňa dva hlavné efekty a dvojcestnú interakciu.

Z analýzy vyplýva, že nasledovné faktory, prípadne ich vzájomné interakcie sú štatisticky významné:

  • efekt spracovanie objednávkyspôsob balenia
  • vzájomný vplyv (interakcia) oboch faktorov navzájom spracovanie objednavky*sposob balenia

Pre lepšiu vizualizáciu vzájomných účinkov možno použiť Main Effect Plot. Každý bod na konci úsečky reprezentuje priemernú hodnotu trvania jednej z úrovní konkrétneho faktora. Napr. spracovanie objednávky novým spôsobom v priemere trvá 11,025 hod. a spracovanie objednávky súčasným spôsobom trvá 14,122 hod. Horizontálna čiara reprezentuje priemernú hodnotu trvania spracovania objednávky pre všetky kombinácie realizovaných meraní.

Nakoľko sme analýzou potvrdili aj štatistický vplyv vzájomnej interakcie spracovanie objednavky*sposob balenia, môžeme použiť tiež Interaction Plot.

Každý bod na konci úsečky reprezentuje priemernú hodnotu trvania rôznych kombinácií úrovní faktorov. Napr. objednávka, ktorá  bola spracovaná „novým postupom“ a zároveň zabalená procedúrou „B“ trvala najmenej hodín t.z. 9 hodín.

Na základe výsledkov experimentu by sme odporučili logistickej spoločnosti, aby využívala kombináciu pre vybavenie objednávky novým postupom spracovaniabaliacou procedúrou typu „B“.

Každého manažéra by po zahliadnutí výsledkov napadla otázka modelovania najlepšieho nastavenia pre spracovanie objednávky. Preto použijeme funckiu predikcie odozvy (spracovania objednávky) Predict the response.

Výstup nám ukáže model optimálneho nastavenia. Predikovaná hodnota ukazuje optimálnu hodnotu trvania 9 hod. Nakoľko v každom modeli je prítomná istá veľkosť neistoty ( z dôvodu zberu dát na vzorkách experimentov), výsledok ponúka aj interval spoľahlivosti predikovanej hodnoty.

Tento interval  v našom prípade hovorí, že na 95% sa bude pohybovať hodnota spracovania objednávky od 8,11 hod. po 9,89 hodiny.

Ing. Peter Kormanec
konzultant
kormanec@4industry.consulting

 

„Časť informácií obsiahnutých v tejto publikácii (obrázky menu, dáta, help súbory) je zobrazená so súhlasom spoločnosti Minitab Inc. Všetky takéto materiály zostávajú výlučným vlastníctvom a autorskými právami spoločnosti Minitab Inc. Všetky práva vyhradené.“

Spoločnosť 4industry consulting je zmluvne oprávnená spoločnosťou Minitab Ltd okrem iného, tiež formou knižných publikácií, článkov či iných dokumentov demonštrovať praktické ukážky využitia softwéru Minitab a Quality Companion.

ZAUJAL VÁS ČLÁNOK?

Máte záujem o viac informácií? Napíšte nám a my sa Vám ozveme.