Podpora zavádzania programu LOTO

 

Po úspešnej fáze implementácie konceptu TPM (Total Productive Maintenance) sa podniky snažia doplniť systematický prístup starostlivosti o výrobné zariadenia rovnako dôležitou súčasťou, nasmerovanou na starostlivosť o zdravie a bezpečnosť  pracovníkov.

Všetky aktivity súvisiace s výkonom údržby, obsluhy, nastavovania  a dolaďovania výrobných zariadení sú späté s výkonom ľudskej práce a teda fyzického kontaktu človeka so strojom.

Nie zriedka dochádza v podmienkach priemyselnej výroby práve pri spomínaných činnostiach človeka k pracovným úrazom.

Podľa štatistík Národného inšpektorátu práce v organizáciách patriacich do pôsobnosti dozoru inšpekcie práce došlo v roku 2022 k 31 závažným pracovným úrazom s následkom smrti, čo je rovnaký počet, ako v roku 2021. Stroje – hnacie, pomocné, obrábacie a pracovné boli tretím najčastejším zdrojom smrteľných pracovných úrazov (SPÚ), kde boli zaznamenané 4 prípady v SPÚ, čo predstavuje 12,9 % z celkového počtu SPÚ úrazov. V priemyselnej výrobe predstavoval podiel úrazov 12,9%. Horšie to už bolo len v doprave, stavebníctve a poľnohospodárstve.

V štatistike by sme mohli pokračovať rozborom k hlavným zdrojovým skupinám, ktoré zapríčinili úraz, či rozborom pracovného priestoru, strojov a materiálov.

Dôležité ale je, že otázka bezpečnosti sa týka všetkých a s určitou nadsázkou všade. Predovšetkým v kontexte priemyselnej výroby.

 

S programom LOTO je vhodné začať teoretickou prípravou, kde v pozícii externého partnera popisujeme metodiku LOTO, technické princípy, spôsob aplikácie v podmienkach výrobných podnikov a spoločne diskutujeme jednotlivé kroky vo väzbe na podmienky výrobných zariadení konkrétneho závodu.

 

Ďalší krok znamená prípravu na praktickú fázu v podobe obhliadky zvolenej výrobnej linky (zariadenia) s vyhotovením fotodokumentácie rizikových uzlov.

Každé analyzované zariadenia sa rozčlení na samostatné celky, pre ktoré sa identifikujú kritické uzly, pri kontaktu s ktorými môže dôjsť k ohrozeniu zdravia pracovníka podľa jednotlivých energií.

 

Spoločnosť 4industry consulting má vypracovanú štandardizovanú metodiku hodnotenia rizikových uzlov stroja (tzv. Register rizík) a na základe pripravenej šablóny sa postupne definujú možné ohrozenia človeka pri činnostiach preventívnej údržby, autonómnej údržby, korektívnej údržby, zoraďovania a ďalších špecifických výkonov.

 

Výsledkom analýzy rizika je stanovenie miery rizika, ktorá v prípade jej výskytu môže mať negatívny vplyv na bezpečnosť. Hodnota miery rizika je vypočítaná na základe pravdepodobnosti jej vzniku a možného dôsledku, pričom kalkulované hodnoty môžu nadobúdať status:

 

V rámci vyplnenia registra rizika sa postupne prechádzajú všetky potenciálne druhy rizikových energií, ktoré sa na danom zariadení vyskytujú (elektrická, hydraulická, pneumatická, mechanická atď.)

 

 

Po kompletnom vyplnení registra rizík, sa pre každú rizikovú energiu (so statusom extrémne riziko, vysoké riziko a stredné riziko) identifikuje tzv. štartér rizikovej energie, čo v praktickom poňatí predstavuje akékoľvek tlačidlo, spínač, ventil, páku a pod., ktorá napr. v prípade vypínača spôsobí spustenie mechanizmu nástroja (časti stroja) s následkom pomliaždenia, amputácie, porezania, stlačenia a pod..

 Ukážka pákový spúšťač energie (obr. vľavo) a popis štartérov rizikovej energie (tab. vpravo)

 

Identifikáciou „štartérov“ rizikových energií a následným definovaním spôsobu ich uzamknutia a označenia dochádza k ukončeniu analytickej fázy a nasleduje obstarávanie LOTO hardvéru, čiže špecifických zámkov, visačiek, či špeciálne upravených ističov pre ich individuálne uzamknutie.

 Ukážka LOTO hardvér (zámky, visačky, LOTO stanica)

 

Pre praktickú aplikáciu LOTO sa vypracuje štandardizovaný postup, ktorý bude vizualizovaný priamo pri jednotlivých technických úsekoch linky.

Štandard sumarizuje, pri ktorých aktivitách je potrebné použiť aplikáciu LOTO, spôsob jej aplikácie priamo na kritickom uzle, teda na mieste uzamknutia.

Ukážka časti matice procesov vyžadujúcich zaistenie LOTO

Ukážka z LOTO procedúry – štandard aplikácie na kritickom mieste

 

 

Finálna fáza implementácie metodiky a jej uvedenie do praktického používania vyústi do zostavenia podnikovej smernice LOTO. Jej cieľom je sumarizovať všeobecné ustanovenia s popisom a vysvetleniami metodiky a tiež schválenými procedúrami, štandardami a tréningom zamestnancov.

 Náhľad podoby LOTO smernice

 

 

Po pilotnej aplikácii bude v ďalšej fáze prebiehať rolovanie LOTO na všetky ďalšie výrobné zariadenia s cieľom minimalizovať výskyt pracovných úrazov vo výrobných priestoroch. Túto fázu pomáhame naším zákazníkom realizovať formou mentoringu. Naším spoločným cieľom je realizovať pilotný projekt, odladiť metodiku a dokumentáciu pre konkrétne potreby firmy a naučiť ľudí, aby LOTO ďalej implementovali  sami a začali sa starať o vlastnú bezpečnosť proaktívne.

 

Ak Vám uvedený prístup dáva zmysel a vidíte v ňom cestu ako zvýšiť bezpečenosť práce Vašich výrobných zariadení, spoločnosť www.4industry.consulting Vám pomôže, s komplexnou implementáciou programu LOTO.

 

Autor:

Ing. Peter Kormanec
konzultant
kormanec@4industry.consulting

 

 

ZAUJAL VÁS ČLÁNOK?

Máte záujem o viac informácií? Napíšte nám a my sa Vám ozveme.