Dnešná doba je rýchla. Vyžaduje si okamžitú reakciu na zmeny správania sa okolitého prostredia –  odberatelia, dodávatelia, zamestnanci, vývoj technológií a strojov, majitelia firiem, trh práce, konkurencia, štát, … možno Vás napadajú aj iné. Všetky tieto zložky systému menia svoje správanie a nič nie je konštantné. Tlak na čas, náklady, kvalitu je dennou témou manažérskych mítingov a porád na jednotlivých úrovniach vo firme. Tak ako sa skracuje životný cyklus našich produktov, skracuje sa životný cyklus úrovne výkonnosti podniku. Včera to bolo produktívne pracovisko, dnes už je neefektívne.

Rýchlo sa rozhodnite ako to vyriešiť!

Tvrdenie manažéra: „Načo je potrebné robiť analýzu, veď všetko je jasné už teraz?“ Možno ste sa s týmto tvrdením už stretli a ste tlačení do rýchleho rozhodnutia. Niekedy bez jasného poznania dnešného stavu, kľúčových problémov a ich príčin. Určite, je mnoho situácií v živote, kedy sa musíme rozhodnúť bez siahodlhých analýz, možno s istou dávkou rizika a tak s napätím budeme očakávať výsledok.  Myslím si však, aspoň u mňa to platí, že sa radšej rozhodujem na základe jasných čísel, faktov, analýz a nie domnienok, upravených čísel a nepresných tvrdení.

Nemáme čas mesiace teraz niečo analyzovať!

Áno, času je málo. Ani my nemáme záujem týždne chodiť po výrobe, zbierať veľké množstvo dát, spracovať ich a odovzdať Vám 1000 stranovú správu. Začnime popisom situácie a vyberme podstatné linky, zariadenia, prevádzky, ktoré stojí za to v prvom kole analyzovať. Vtedy to nemusí trvať mesiace. Štandardné výsledky sú do 4 týždňov od „výkopu“. Myslím, že za zlepšenie kvality budúceho rozhodovacieho procesu to stojí.

Ako to prebieha?

Rozdelil by som to na niekoľkých krokov.

1. Príprava na analýzu

Aj pri analýzach produktivity platí, že príprava je dôležitá.  Hrubé naštudovanie vybraných ukazovateľov, layoutu, pracovných postupov a časov vybraných výrobkov, výrobných plánov a podobne. Rovnako je podstatný aj termín analýzy tak, aby podmienky v danom čase neboli nijako neštandardné.

2. Analýza

Samotná analýza prebieha 2 až 3 dni v závislosti od náročnosti, množstva riešených oblastí, veľkosti linky, počtu operácií, časovej náročnosti operácií a podobne. Na analýze sa podieľajú dvaja až traja pracovníci z našej spoločnosti. Zo strany partnera postačuje komunikačná osoba, s ktorou je možné riešiť otázky a prípadne dohodnúť stretnutie s potrebnými skupinami ľudí. Záťaž pre interných ľudí je minimálna. Rovnako máme snahu v minimálnej miere ovplyvňovať priebeh procesu napr. otázkami na výrobných pracovníkov alebo zmenami výrobného plánu.

3. Spracovanie výsledkov

Po samotnej analýza prebieha spracovanie výsledkov, porovnávanie informácií v tíme, hľadanie spôsobu riešenia a jeho variantov. Bežné spracovanie výsledkov je 2 týždne počas ktorých v prípade potreby môže byť vykonané ešte dodatočné overenie niektorých informácií.

4. Prezentácia výsledkov

Pripravené výsledky formou rôznych grafov, videoanalýz, layoutov a hlavne jasných čísel sú spracované do prezentácie, ktorá je osobne odovzdaná zákazníkovi. Na tejto prezentácii resp. workshope sa snažíme poskytnúť nezávislý pohľad na súčasný stav, hlavné problémy a návrhy možného riešenia.

Do akého detailu analýza zasahuje?

Top-down pohľad je veľmi dôležitý na celkové pochopenie. Preto by som analýzu rozdelil do niekoľkých úrovní:

Level 0

Predstavte si, že sedíte v helikoptére a pozeráte sa z výšky na nejaké mesto. Vidíte ho celé, všetky domy, uličky, začiatok aj koniec. Takto sa snažíme aj my pozrieť z nadhľadu na Vašu výrobu a procesy v nej. Používame nástroj  Value Stream Mapping (VSM), ktorým chceme zachytiť všetky činnosti pridávajúce aj nepridávajúce hodnotu, rozpracovanú výrobu, priebežnú dobu, plánovanie a riadenie jednotlivých procesov. Tento pohľad je doplnený o analýzu layoutu vybranej prevádzky, linky alebo pracoviska.

Level 1

Pri podrobnejšom pohľade na operáciu sa zameriavame na rozdiel v spotrebe času medzi normou a reálnym trvaním, analyzujeme strojné a ručné činnosti, vyváženie pracovníkov v linke alebo bunke, plytvania v cyklovom čase aj mimo neho. Pri strojných operáciách sa zameriavame na prestoje, prípravný (zoraďovací) čas a OEE analýzy.

Level 2

Náš pohľad musí byť orientovaný aj medzi operácie. Tam prebieha množstvo činností nepridávajúcich hodnotu ako manipulácia, skladovanie, kontrola, balenie, vychystávanie  materiálu a expedícia. Rovnako tak iné podporné činnosti ako je údržba, logistika, kvalita predstavujú významnú nákladovú položku.

Vyhodnotenie

Stav pred a po je možné jasne vyčísliť na vybraných KPI ukazovateľoch. Príklad vyhodnotenia pred a po analýze je na nasledovnom obrázku:

Ekonomická stránka analýzy


Analýza nie je projekt. Jej úlohou je „otvoriť oči“, poukázať na potenciálne zlepšenia a nie dosiahnuť samotnú úsporu. Tá je možná až po implementácii navrhovaných zlepšení. Našou snahou nie je odprezentovať návrhy a takpovediac „utiecsť z boja“. Uprednostňujeme spoluprácu aj v realizačnej fáze, kde sa môžu naše návrhy potvrdiť a prinesú aj finančné ovocie. Sme radi, ak vidíme na konci reálny výsledok.

Čo môže byť ďalej

Záleží na dohode. Ak sa zákazník stotožní s prezentovanými návrhmi, tak to môžeme rozdeliť na dve skupiny:
Interné projekty – malé projekty resp. úlohy vyplývajú z návrhov je možné realizovať „svojpomocne“ interným tímom bez dodatočnej podpory resp. len s malými konzultáciami.
Externá výpomoc – väčšie projekty, vzdelávanie pracovníkov, automatizačné projekty pomocou partnerov, pri ktorých sa využije podpora externého partnera. Tam najčastejšie vystupujeme v pozícii projektový manažér, konzultant, kouč alebo integrátor.
V prípade, že aj Vy stojíte pred výzvou zlepšenia produktivity, neváhajte nás kontaktovať. Radi sa prídeme pozrieť priamo k Vám a preberieme možnosti spolupráce.

ZAUJAL VÁS ČLÁNOK?

Máte záujem o viac informácií? Napíšte nám a my sa Vám ozveme.