Problematika odoberania vzoriek je užitočný, rozhodovací nástroj na prijímanie, alebo zamietnutie dodávok vstupného materiálu, informácii alebo prijímaných služieb. Obzvlášť v prípadoch, keď kvalita procesu dodávateľa nie je známa, odber vzoriek môže byť dobrou alternatívou oproti časovo i finančne náročnej 100% kontrole.

 

Základná terminológia

AQL – The Acceptable Quality Level je úroveň chýb na diely(och), alebo úroveň chybných dielov ako takých, ktoré dokážeme akceptovať. Napr. pri zadefinovaní AQL=1,5% by sme očakávali, že akceptujeme dávky, ktoré mali 1,5% NOK dielov.

RQL – The Rejectable Quality Level je úroveň chýb na diely(och), alebo úroveň chybných dielov ako takých, ktorú neprijímame – dávku zamietame ako nespĺňajúcu očakávania kvality. Napr. pri definovaní RQL=7,5% budeme zamietať dávku, v ktorej sme identifikovali 7,5% NOK.

α, β chyby – úroveň definujeme na základe obvyklých štatistických zvyklostí resp. požadovanej úrovne spoľahlivosti. (pri AQL typicky α=0,05 a β=0,1).

α chyba – riziko výrobcu reprezentujúce pravdepodobnosť, že dávka bude nesprávne zamietnutá (čim vyššie alpha, tým pravdepodobnejšie „akceptovateľná“ dávka bude zamietnutá.

β chyba – riziko zákazníka reprezentujúce pravdepodobnosť, že „neakceptovateľná“ dávka bude prijatá.

Sample size (n) – veľkosť vzorky s celej dávky

Acceptance number (c) – max. počet zistených chýb na diely(och), alebo chybných dielov, pri ktorých bude dávka stále prijatá.

V prvom kroku vytvárame inšpekčný plán, podľa ktorého prijímame alebo zamietame dávku vstupného materiálu. V prípade atributívneho znaku sa rozhodujeme o prijatí, či zamietnutí na základe počtu chýb na vstupnom diele, alebo počte chybných dielov identifikovaných v reprezentatívnej vzorke.

Ako príklad si predstavme obdržanie dodávky 5000 ks mikročipov, ktoré sa budú montovať do finálneho produktu. Potrebujeme definovať plán odoberania vzoriek a kontroly potrebného počtu mikročipov z celej dodávky (sample size) a zároveň definovať, aké je akceptovateľné množstvo identifikovaných nezhôd v kontrolovanom množstve (acceptance number).

Manažér kvality a zástupca dodávateľa mikročipov sa dohodli, že AQL pre plán vzorkovania bude 1,5% a RQL je 10%. Riziko výrobcu alpha=0,05 a rizika zákazníka beta=0,10. Sample size n=5000.

 

Vytvorenie plánu odoberania vzoriek (Minitab® Statistical Software, ukážka)

Interpretácia výsledkov pre plán inšpekcie vzoriek (Minitab® Statistical Software, ukážka)

Pre každú dávku mikročipov v rozsahu 5000ks, kontrolór náhodne vyberie a skontroluje 52 mikročipov. Ak kontrolór nájde viac ako 2 NOK, zamietne celú dávku 5000ks. Ak nájde 2, alebo menej kusov NOK z 52, potom celú dávku 5000 dodaných mikročipov prijíma.

V prípade, že celá dávka 5000ks je zamietnutá, nasleduje zvyčajne 100% kontrola, po ktorej všetky NOK alebo poškodené mikročipy sú nahradené, alebo opravené. Tento typ kontroly sa volá rectifying inspection.

 

Pre pochopenie vplyvu 100% kontroly sa využívajú nasledovné metriky:

AOQ – The Average Outgoing Quality je očakávaná kvalita dávky, po vykonaní inšpekcie.

AOQL  – The Average Outgoing Quality Limit – najhorší prípad AOQ; je zadaná pre vstupnú kvalitu po vykonaní inšpekcie ako maximum AOQ.

ATI – The Average Total Inspection – očakávaný počet dielov  kontrolovaných za predpokladu opravnej kontroly (rectifying inspection).

Rectifying inspection – všetky NOK diely identifikované v kontrolovanej vzorke sú nahradené za OK diely a ak je dávka neprijatá, nasleduje 100% kontrola a všetky nájdené NOK diely sú nahradené za OK diely.

 

V našom príklade sme dosiahli nasledovné hodnoty metrík:

AOQ predstavuje 1,4% pre AQL a 1,0% pre RQL. Je to teda priemerná kvalita dávky po vykonaní dodatočnej inšpekcie a prepracovania.

AOQL = 2,603 pri 4,3% chybných reprezentuje najhorší prípad výstupnej úrovne kvality.

ATI predstavuje priemerný počet kontrolovaných dielov po dodatočnej kontrole a prepracovaní. Pre úroveň kvality 1,5% chybných, priemerný počet všetkých kontrolovaných mikročipov na dávku je 266,2.

Pre úroveň kvality 10% chybných, priemerný počet všetkých kontrolovaných mikročipov na dávku je 4521,9.

Ing. Peter Kormanec
konzultant
kormanec@4industry.consulting

 

Časť informácií obsiahnutých v článku je zobrazená so súhlasom spoločnosti Minitab Inc. Všetky takéto materiály zostávajú výlučným vlastníctvom a autorskými právami spoločnosti Minitab Inc. Všetky práva vyhradené.“

Portions of information contained in this publication/book are printed with permission of Minitab Inc. All such material remains the exclusive property and copyright of Minitab Inc. All rights reserved.“

Spoločnosť 4industry consulting je zmluvne oprávnená spoločnosťou Minitab Ltd okrem iného, tiež formou knižných publikácií, článkov či iných dokumentov demonštrovať praktické ukážky využitia softwéru Minitab® Statistical Software a Companion by Minitab®.

Článok je pripravený na základe zdrojových údajov dostupných na info.minitab.com

ZAUJAL VÁS ČLÁNOK?

Máte záujem o viac informácií? Napíšte nám a my sa Vám ozveme.