Určite poznáte množstvo koučov a mentorov v oblasti mäkkých zručností. V poslednom období som s niektorými zákazníkmi úspešne dokončil v tomto duchu mentoring tzv. „tvrdých zručností“.

Dôvod?

Nerobte nám projekt na kľúč. Radi by sme, aby naši ľudia robili svoju prácu a v kľúčových fázach, či momentoch rozhodovania im poskytnite Vašu odbornú podporu. Takto by sa dala zhrnúť najčastejšia odpoveď prečo „hard mentoring“.

Jednu z nedávno ukončených aktivít predstavovala podpora sťahovania a rozmiestnenia strojov na výrobnej prevádzke.

Základné ciele spolupráce sme stanovili ako:

 • Podporiť pracovníkov spoločnosti (projektových manažérov) zodpovedných za projekty sťahovania výroby odborným vedením pri:
  • fáze definovania merateľných cieľov projektov sťahovania výroby,
  • fáze sumarizácie výkonnosti súčasného stavu,
  • fáze definovania budúcej výkonnosti prevádzky,
  • fáze definovania budúceho rozmiestnenia výroby,
  • fáze rozhodovania o reálnych prekážkach spojených s presťahovaním,
  • fáze vyhodnotenie prínosov presťahovania.
 • Vo všetkých uvedených bodoch poskytnúť odbornú spätnú väzbu za navrhnuté a vykonané dielčie aktivity.
 • Pomôcť hľadať a navrhovať optimálne riešenia pre naplnenie cieľov presťahovania.
 • Navigovať zodpovedných pracovníkov v optimálnom postupe práce smerom k naplneniu cieľov projektu v očakávanom čase.

Pred samotným spustením akcie som dostal k dispozícii už akýchsi 4 až 5 variantov budúceho stavu od riešiteľského tímu. Napokon to bol aj dôvod prečo sme so spoluprácou začali. Veľmi ťažko sa vedeniu spoločnosti rozhodovalo medzi pripravenými variantami. Vznikali pochybnosti nielen o usporiadaní výrobnej prevádzky, ale najmä o komplexnosti návrhov.  Chýbala analýza materiálových tokov, portfólia a objemu vyrábaných produktov, manipulačnej techniky, identifikácia priestorových obmedzení a pod.

A práve to boli kľúčové fázy analýzy, z ktorej potom vzišlo finálne riešenie. Táto fáza z pohľadu návrhu budúceho rozmiestnenia zabrala asi 80% času projektového tímu. Po zodpovedaní všetkých otázok spojených s požadovanou výkonnosťou na prevádzke, čo znamená s definovaním potrebného počtu strojov, organizácie práce, manipulácie s materiálom, spôsobom kontroly a uskladnenia výrobkov, sa zvyšný čas venoval návrhu rozmiestenia a usporiadania všetkých objektov výrobnej prevádzky.

 

 Až tu si projektový tím uvedomil, ako je nevyhnutné pracovať s číslami, nie dojmami a čo všetko vstupuje do komplexného návrhu výrobného prostredia.

Pridaná hodnota?

Výsledok vyjadrení nie 4 skicami rozmiestnenia na papieri, z ktorých si vyberiete pocitovo resp. vizuálne, ale komplexným porovnaním KPI stavu pred a po presťahovaní.

A čo viac.  Urobené vlastnými rukami a dobre mierenými radami.

 

Ing. Peter Kormanec

kormanec@4industry.consulting

 

 

ZAUJAL VÁS ČLÁNOK?

Máte záujem o viac informácií? Napíšte nám a my sa Vám ozveme.