Manuál pre štatistický software

Minitab® Statistical Software

 

 

 

Jeden z najpoužívanejších softvérových produktov pre podporu štatistického vyhodnocovania údajov v priemyselných podnikoch, firmách či odvetvia služieb dlhodobo predstavuje Minitab.

Software Minitab ponúka širokú škálu nástrojov, nevyhnutných pre objektívnu analýzu údajov a podporu hľadania zmysluplných riešení v otázkach aj tých najnáročnejších podnikateľských problémov.

Obrázok zdroj: minitab.com

V rámci regiónu SR a ČR existujú stovky firiem a podnikateľských subjektov, ktoré používajú Minitab strategicky, operatívne, alebo rutinne pre riešenie svojich problémov už niekoľko rokov. Azda jediným hendikepom pre slovenského používateľa môže byť cudzojazyčné menu (zväčša v anglickom alebo nemeckom jazyku), čo sa v praktickej rovine najčastejšie odzrkadľuje najmä na správnej procedúre zadávania potrebných vstupov pre realizáciu numerických a grafických procedúr, ale predovšetkým na správnej interpretácii dosiahnutých výsledkov.

Preto sme sa rozhodli pripraviť slovenský manuál, ktorý by uvedenú skutočnosť do značnej miery pomohol používateľom minimalizovať. Zároveň slovenský manuál predstavuje najjednoduchšiu formu zaškolenia nových pracovníkov. A to, v zmysle používania štatistického software, ale predovšetkým tiež rozvoja ich odborného profilu v oblasti štatistiky a prepojenia na znalostné požiadavky rozšírených konceptov ako Lean Six Sigma, SPC a pod.

Obsahová časť manuálu v slovenskom jazyku:

 1. Minitab zoznámenie sa
  • Základné menu a popis
  • Import dát do Minitab
  • Práca s údajmi
  • Zmena formátu
  • Sortovanie dát
  • Usporiadanie dát
  • Minitab výstupy analýz a uloženie výsledkov
 2. Štatistické metódy používané v DMAIC
  • Spôsob výberu potrebného počtu jednotiek
   • Randomizovaný výber
  • Kontrola prítomnosti odľahlých hodnôt v súbore
  • Stanovanie rozsahu výberu
   • Spojité, diskrétne dáta
  • Numerické vyhodnotenie nameraných údajov
   • Descriptive statisics
  • Grafické vyhodnotenie nameraných údajov
   • Dot Plot
   • Time Series Plot
   • Box Plot
   • Bubble Plot
   • Histogram
   • Grafické usporiadanie práce – Layout tool
  • MSA pre spojité údaje
   • Bias
   • Linearita
   • Stabilita
   • Type 1 Gage Study
   • Gage R&R
  • MSA pre diskrétny údaje
   • Attribute Agreement Analysis
   • Attribute Gauge R&R Study
  • Distribúcia hodnôt
   • Normal distribution
   • Binomial distribution
   • Normality test – overenie normality
   • Negatívny výsledok testu normality
  • Odhady parametrov normálneho rozdelenia
   • Intervaly spoľahlivosti
   • Intervaly spoľahlivosti pre proporciu
  • Identifikácia prítomnosti vymedziteľných príčin
   • Run chart
  • Regulačné diagramy
   • Diagramy pre spojité dáta X-R, X-S, I-mR
   • Diagramy pre diskrétne dáta p, np, u, c
   • Regulačné diagramy pred a po zlepšení
   • Diagnostic charts
   • Laney charts
  • Spôsobilosť procesov spojité údaje
   • Capability Analysis
   • Capability Six pack™
   • Porovnanie spôsobilosti pred a po zlepšení
   • Spôsobilosti pre viacero premenných súčasne
   • Alternatívne prístupy k výpočtu spôsobilosti – transformácia dát
  • Spôsobilosť procesov diskrétne údaje
   • Binomial
   • Poisson
  • Testovanie hypotéz
   • Parametické testy
   • Neparametrické testy
  • Analýza účinkov, vplyvov analyzovaných faktorov
   • Main Effect Plot
   • Interaction Plot
  • Korelačná analýza
   • Scatter plot
   • Korelačná matica
  • Matrix Plot
  • Marginal Plot
  • MultiVari Chart
  • Regresná analýza
   • Jednoduchá lineárna regresia
   • Viacnásobná regresia
   • Kvadratická regresia
  • DoE – Design of Experiments
   • Návrh experimentu
   • Realizácia experimentu
   • Analýza výsledkov experimentu
   • Interpretácia efektov vzájomných interakcií
   • Paretov diagram pre účinky hlavných faktorov
   • Správa z výstupného okna experimentu
   • Analýza Residuals
   • Predikčná rovnica – modelovanie
   • Factorial Plots / Contour Surface Plots
   • Response optimizer
   • Príklad 2 faktory s 2. úrovňami
   • Predpoveď na stanovenú hodnotu
   • Príklad 4 faktory s 2. úrovňami
   • Predpoveď pre optimálne podmienky

 

                                                Ukážka z obsahovej časti 1. Minitab – Zoznámenie sa.


 

                                         Ukážka slide z obsahovej časti 2. Štatistické metódy používané v DMAIC.


Slovenský manuál je vo formáte ppt, resp. pdf v rozsahu 439 slides (powerpoint strán).  Súčasťou manuálu sú aj zadania príkladov vo formáte MS Excel a Minitab files (.mtw). V prípade záujmu o slovenský manuál v prostredí Minitab, alebo balík služieb k manuálu vo forme tréningu, zaškolenia, či konzultácii pre Vašich pracovníkov nás prosím kontaktujte.

Ing. Peter Kormanec
konzultant
kormanec@4industry.consulting

 

„Časť informácií obsiahnutých v tejto publikácii (obrázky menu, dáta, help súbory) je zobrazená so súhlasom spoločnosti Minitab Inc. Všetky takéto materiály zostávajú výlučným vlastníctvom a autorskými právami spoločnosti Minitab Inc. Všetky práva vyhradené.“

Spoločnosť 4industry consulting je zmluvne oprávnená spoločnosťou Minitab Ltd okrem iného, tiež formou knižných publikácií, článkov či iných dokumentov demonštrovať praktické ukážky využitia softwéru Minitab a Quality Companion.

ZAUJAL VÁS ČLÁNOK?

Máte záujem o viac informácií? Napíšte nám a my sa Vám ozveme.