Analýza potenciálov

Optimalizácia administratívneho oddelenia

Spolupráca zameraná na hľadanie potenciálov pre zlepšenie organizácie, efektívnosti a produktivity práce v rámci útvarov finančného oddelenia spoločnosti.

Intro

Profil spoločnosti

Spoločnosť je popredným výrobcom a distribútorom mäsových výrobkov. Spoločnosť reprezentuje vlastná značková sieť predajní a tiež celoslovenské logisticko-distribučné centrum. Dlhodobo silná spoločnosť s dobrými hospodárskymi výsledkami, za ktorými stojí najmä orientácia na vlastnú výrobu s vyššou pridanou hodnotou, a s dlhodobou stratégiou tradície a kvality.

ZADANIE

Optimalizácia finančného oddelenia

 • Identifikovať potenciály zamerané na efektívnejšiu realizáciu činností finančného oddeleniavzájomnej spolupráce medzi a naprieč útvarmi.
 • Definovať potenciál optimálnej hodnoty produktivity práce v rámci analyzovaných útvarov finančného oddelenia.
 • Realizovať pilotnú optimalizačnú analýzu pre naštartovanie optimalizačných aktivít v rámci režijných oddelení a podľa vzorového pilotu rolovať naprieč spoločnosťou – byť príkladom a odrazovým mostíkom v spoločnosti.

 

Postup

Fázy

riešenia

1.Analytická fáza

 • Mapovanie a popis súčasného stavu formou komplexnej mapy pre spoločne zvolený produkt (tovar) v chronologickej a logickej línií naprieč všetkými dotknutými útvarmi.

 

 

 

 

 

 • V rámci analyzovaných procesov posúdenie možnosti zmeny usporiadania procesného toku, tiež formy odovzdávania a prijímania informácií, eliminácie neproduktívne činnosti, skrátenie trvania realizácie parciálnych aktivít a zároveň celkovej pribežnej doby spracovania.
 • Dôraz kladený na synchronizáciu nadväzujúcich operácii, zlepšenie vyťaženia pracovníkov a organizácie ich práce.

2. Výstupy analýzy

 • Katalóg nedostatkov spojených s výkonom práce a organizáciou práce.
 • Katalóg nedostatkov spojených s plynulosťou toku operácií naprieč útvarom a medzi útvarmi.
 • Návrhy na zlepšenie organizácie práce.
 • Návrhy na zabezpečenie optimálneho toku spracovávaných zákaziek (pracovných aktivít) naprieč finančným oddelením.
 • Návrhy na možné zavádzanie automatizácie procesov.
 • Návrhy na dosiahnutie potenciálov pre zvýšenie produktivity práce, prípadne organizačných zmien.
 • Re-design organizačnej štruktúry
  • Funkcie a náplň práce
  • Trvanie činností verzus množstvo činností za rok
  • Kapacitná potreba pracovníkov vzhľadom na objem práce
  • Balancovanie práce
  • Optimálne organizačné usporiadanie

 

Results

Dosiahli sme

Vyčíslenie vyťaženia všetkých pracovníkov

ok

Návrhy na reorganizáciu práce a počty pracovníkov

ok

Katalóg opatrení a návrhov optimalizácie

ok

Katalóg potenciálov digitalizácie procesov

ok

hodnotenie spolupráce

„S analýzou budeme pokračovať na ďalších administratívnych útvaroch spoločnosti. ”

Finančný riaditeľ.

Presné kvantitatívne vyjadrenie výsledkov požíva právnu ochranu v súlade so zmluvou o mlčanlivosti.

ZAUJALA VÁS NAŠA REFERENCIA?

Máte záujem o viac informácií? Napíšte nám a my sa Vám ozveme.