SEMINÁR

Quality core tools

Spolupráca v oblasti realizácie vzdelávania zameraného na problematiku kľúčových nástrojov riadenia kvality, za účelom rozvoja znalostí a zručností pracovníkov spoločnosti.

Intro

Profil spoločnosti

Nemecká výrobná spoločnosť dodávajúca komponenty do automobilového a strojárenského priemyslu. Zameriava sa najmä na spracovanie oceľových a nerezových rúr, ktoré opracúva pomocou kotúčových a CNC píl, hydraulických lisov, laserových a iných strojov.

ZADANIE

Rozvojový seminár

Podporiť riadiacich pracovníkov spoločnosti zodpovedných za procesné riadenie vo väzbe na požiadavky IATF 16 949 s cieľom:

 • Pochopiť význam aplikácie vybraných nástrojov riadenia a zabezpečovania kvality.
 • Ujasnenie metodiky a postupu používania vybraných nástrojov – Core Quality Tools
 • Spoločne zhodnotiť doterajšie fungovanie aplikácie nástrojov v závode a definovať možnosti zlepšenia v ich používaní resp. praktickom využití.
 • Príprava zúčastnených pracovníkov na praktickú aplikáciu vo svojom závode.

Vo všetkých uvedených bodoch poskytnúť odbornú spätnú väzbu za doteraz navrhnuté a vykonávané  aktivity v oblasti používania dotknutých nástrojov kvality.

Postup

Obsah seminára

Obsahový rámec seminára tvorili nasledovné nástroje kvality:

 1. APQP – Advanced Product Quality Planning
  • Úvod do plánovania kvality.
  • Etapy plánovania kvality.
  • Vstupy a výstupy procesu APQP.
  • Metodika spracovania plánu kontroly a riadenia.
  • Všeobecné zásady riadenia projektu uplatnené pri procese APQP.
  • Fázy a procesy riadenia projektu.
  • Organizácia projektu, projektová štruktúra.
  • Tímová spolupráca.
  • Skúsenosti z praxe.
  • Nadväznosť na proces PPAP

 

 1. PPAP – Production Part Approval Process
  • Požiadavky na proces PPAP
   • Konštrukčná dokumentácia
   • Technické schválenie zákazníkom
   • Analýza druhov porúch a ich dôsledkov v prípade návrhu
   • Vývojový diagram procesu
   • Plán kontroly a riadenia
   • Štúdie analýzy systému merania
   • Výsledky kontroly rozmerov
   • Záznamy o výsledkoch skúšok materiálu
   • Vzorky výrobných dielov / referenčná vzorka
   • Sprievodka predloženia dielu
  • Požiadavky na oznámenie a predloženie zákazníkovi
  • Predloženie zákazníkovi – úroveň preukazovania

 

 1. FMEA – Failure Mode and Effect Analysis
  • Základy FMEA – jej význam v manažérstve kvality, prečo je dôležitá, kedy a kde sa používa, ako sa používa
  • Hlavné ciele a metodika FMEA
  • Modifikácie FMEA – FMEA návrhu, FMEA procesná
  • Proces spracovania FMEA a podporné nástroje v jednotlivých krokoch
  • Formuláre a dokumentácia

 

 1. Global 8D
  • Postup definovania požiadaviek zákazníka
  • Výber požiadaviek zákazníka – QFD (Quality Function Deployment)
  • D0 – Príprava pre proces G8D
  • D1 – Založenie tímu
  • D2 – Popis problému
  • D3 – Navrhnutie dočasných nápravných opatrení
  • D4 – Definícia a verifikácia koreňových príčin a bodu úniku
  • D5 – Výber a verifikácia trvalých nápravných opatrení
  • D6 – Implementácia a validácia trvalých nápravných opatrení
  • D7 – Prevencia výskytu
  • D8 – Uznanie tímových a individuálnych príspevkov

 

 1. SPC – Statistical Process Control
  • Charakteristika analyzovaných dát – spojité a diskrétne údaje
  • Distribúcia hodnôt
  • Regulačné diagramy – metodika a konštrukcia pre diagramy meraním
  • Regulačné diagramy – metodika a konštrukcia pre diagramy porovnávaním
  • Nelsonove pravidlá v oblasti regulácie procesov – identifikácia vymedziteľných príčin

 

 1. MSA – Measurement System Analysis
  • Terminológia podľa 4.vydania MSA, AIAG
  • Analýza strannosti
  • Analýza linearity
  • Analýza stability
  • Analýza Gage R&R
  • Sumarizácia vplyvu MSA na spôsobilosť procesu

Analýza MSA pre atributívne údaje

Results

Dosiahli sme

Počet účastníkov seminára

11

Počet odovzdaných osvedčení

11

hodnotenie spolupráce

„So školením sme boli veľmi spokojní a radi by sme v spolupráci pokračovali.“

Riaditeľka výrobného závodu, Managing Director

ZAUJALA VÁS NAŠA REFERENCIA?

Máte záujem o viac informácií? Napíšte nám a my sa Vám ozveme.